VÝCVIKY

Výcviky jsou koncipovány jako dlouhodobější trénink profesních dovedností. Mají akreditaci vzdělávacího programu MŠMT nebo MPSV. Akreditované programy MPSV jsou určeny pro pracovníky sociálních služeb. Jsou tematicky zaměřené, vhodné většinou pro ředitele, zástupce ředitelů, sociální pracovníky, manažery nebo aktivizační pracovníky. Akreditované programy MŠMT jsou určeny  pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Arteterapii či Eko Artefiletiku. Oba tyto programy jsou navíc garantovány Českou arteterapeutickou asociací.

KURZY

Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní či vícedenní odborné vzdělávání, akreditované MPSV. Jsou určeny pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a manažerům. Probíhají převážně na základě objednávky organizace, většinou  přímo v organizaci. Programy jsou tvořeny koncepčně, na míru požadavkům organizace, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

Pro zdravotnické pracovníky jsou kurzy garantovány souhlasným stanoviskem Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků v Brně.

VÝCVIKY 


PŘIHLÁŠKA

ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Dvouletý akreditovaný výcvik MŠMT garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin)

Výcvik se zabývá psychoterapeutickým vlivem na člověka prostřednictvím arteterapie a aplikované ekopsychologie. Provází v zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s terapeuticky vedenou komunikací a pobyt v přírodě.

Výcvik je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení při naplnění skupiny (září-listopad 2021).

Celkový počet míst: 14
Počet volných míst: 3

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ
LEKTORKA: MGR. JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PhDr. Helena Strnadlová, Phdr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D.
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU JE SEPSÁNA SMLOUVA. V JEDNOM ROCE PROBíhá JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ. ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN od 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN.
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 24 000 KČ/ROK (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) JE URČEN PRO ŠIROKÝ OKRUH ZÁJEMCŮ O ARTETERAPII, KTEŘÍ JI UPLATŇUJÍ VE SVÉ ODBORNÉ PRAXI (PRO PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, VYCHOVATELE VE STŘEDISCÍCH VÝCHOVNÉ PÉČE, VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH, V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVNOU PÉČI OCHRANNÉ VÝCHOVY, VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY).


EKO ARTETERAPIE JE POSTAVENA NA PROPOJENÍ ART PSYCHOTERAPIE S EKOPSYCHOLOGICKÝMI ASPEKTY PRÁCE S ČLOVĚKEM. PROSTŘEDNICTVÍM KREATIVNÍHO SEBEVYJÁDŘENÍ V PŘÍRODĚ A TERAPEUTICKY VEDENÉ KOMUNIKACE PROVÁZÍ V ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH TÉMATECH. EKO ARTETERAPIE PŘINÁŠÍ MOŽNOST BÝT VE VĚTŠÍ POZORNOSTI K DETAILŮM OSOBNOSTI DOTYČNÉHO JEDINCE, SKRZE POZORNOST K DETAILŮM KRAJINY. TU SE  UČÍ VNÍMAT JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO, VYJÁDŘIT JI UMĚLECKÝM PROJEVEM NA ZÁKLADĚ OSOBNÍHO PROŽITKU.


APLIKOVANÁ EKO ARTETERAPIE PROBÍHÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ, ZA DENNÍHO SVĚTLA I ZA TMY. NABÍZÍ MOŽNOST TVOŘIT PŘÍMO V PŘÍRODĚ, POZNÁVAT JI SKRZE SMYSLY, ŽIVLY, EMOCE, KRIZE I PŘÍLEŽITOSTI VE VLASTNÍM PROŽITKU. VEDE K PROMĚNĚ V PŘÍSTUPU K SOBĚ I K VYTVOŘENÍ ZDRAVĚJŠÍHO VZTAHU K PŘÍRODĚ.

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ, ZAŘAZENÍ MÍSTA TVORBY NAPŘ. DO LESA, NA LOUKU, K ŘECE, DO SKAL I PODMÍNKY NAPŘ. V DEŠTI, VĚTRU, TMĚ, NA SLUNCI O SAMOTĚ APOD., VÝZNAMNĚ UMOCŇUJÍ PROŽITKY, TVORBU I SAMOTNOU TERAPII. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTETERAPIE JE PŘÍNOS PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.


PŘIHLÁŠKA

EKO ARTEFILETIKA

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin)

Propojení artefiletiky a aplikované ekopsychologie. Sebezkušenost prostřednictvím kreativní zážitkové a reflektivní tvorby. propojuje arte techniky se silnými prožitky a tvorbou v přírodě.

Určený pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení při naplnění skupiny (září-listopad 2021)

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 7

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: DOC. PAEDDR. JAN SLAVÍK, CSC.
LEKTORKA: MGR JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. JAN KRAJHANZL PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ

TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU je PODEPSÁNA SMLOUVA. V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ. ZAČÁTEK KAŽDÉHO BLOKU JE PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 24 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, PRO UČITELE, PEDAGOGY V ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU, METODIKY PREVENCE V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH, VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY I ZÁJEMCE O EKO ARTEFILETIKU, KTEŘÍ JI MOHOU UPLATNIT VE SVÉ PRAXI.

EKO ARTEFILETIKA PROPOJUJE ARTE TECHNIKY SE SILNÝMI PROŽITKY V PŘÍRODĚ. UMĚLECKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POMÁHAJÍ ROZVÍJET KREATIVITU. TATO METODA POMÁHÁ VYCHOVÁVAT A UČIT DĚTI PROŽITKEM V PŘÍRODĚ A UMĚNÍM ROZVÍJET HODNOTOVÝ SYSTÉM. PROPOJUJE ZÁŽITEK A SCHOPNOST POJMENOVAT SVÉ EMOCE I UDÁLOSTI. PODPORUJE SOCIÁLNÍ VZTAHY A VAZBY, SCHOPNOST KOMUNIKOVAT I VZÁJEMNĚ SDÍLET. POSILUJE VZTAH K PŘÍRODĚ I SCHOPNOST SE V NÍ ZDRAVĚ POHYBOVAT. PŘÍRODA A UMĚLECKÁ TVORBA VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO INTUITIVNÍ VYJÁDŘENÍ, POSILUJE VLASTNÍ CITLIVOST A SMYSLOVOU ORIENTACI. DĚTI SE UČÍ PŘÍRODU POZNÁVAT SKRZE VLASTNÍ TVORBU A ZNOVU SE UČÍ BÝT PŘIROZENĚ JEJÍ SOUČÁSTÍ.

KREATIVNÍ METODA, DÍKY NÍŽ LZE ROZŠÍŘIT  VÝRAZOVÝ I PROŽITKOVÝ POTENCIÁL DÍTĚTE I NASTOLIT PŘÁTELSKOU SPOLUPRÁCI. TVORBA SE USKUTEČŇUJE PŘEVÁŽNĚ V PŘÍRODĚ, PROBÍHÁ V DENNÍ I NOČNÍ KRAJINĚ, BYSTŘÍ SMYSLY A PROHLUBUJE OSOBNÍ ZÁŽITKY. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTEFILETIKY JE REFLEKTIVNÍ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.

EKO ARTEFILETIKA MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO CELÁ METODA NEBO POUZE JEJÍ PRVKY. JE VHODNÁ KE STUDIU ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JE MOŽNÉ JI VYUŽÍVAT VE VÝTVARNÉ I HUDEBNÍ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, RODINNÉ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, V RÁMCI VÝUKY PSYCHOLOGIE A PROGRAMECH ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY APOD.


PŘIHLÁŠKA

ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Tříletý navazující výcvik akreditovaný MŠMT a garantovaný ČAA
Počet míst na tento výcvik je 16 osob.

Bližší informace budou doplněny. Zahájení dle aktuální situace, předpokládáme červen 2021.

Celkový počet míst: 16
Počet volných míst: 6

BLIŽŠÍ INFORMACE

ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE: BLIŽŠÍ INFORMACE
Akreditace MŠMT, garance Česká arteterapeutická asociace
Odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová

Lektoři: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Andrea Hlubučková, PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., PhDr. Jan Benda, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Mgr. Pavla Štěpničková

Tříletý navazující výcvik rozšiřuje kompetence arteterapeuta, které propojují poradenský vliv na jednice prostřednictvím přírody a ve větší hloubce ho provázejí v jednotlivých zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s uplatněním profesionálně vedené komunikace.
Cílem je posílení psychické odezvy organismu na stresové a zátěžové situace, ale také hlubší navázání vztahu k životnímu prostředí a schopnost zdravě reagovat na environmentální stres.
Komplexnost studijního programu profesionalizuje inovativní psychoterapeutický směr, poskytuje širší teoretickou základnu, přináší nácviky terapeutických intervencí a zpětných vazeb, hlubší úroveň znalostí technik, i to, jak prakticky zahrnout získané poznatky, zkušenosti či informace do běžného života.
Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí, v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost vytvářet autorskou tvorbu přímo v přírodě, poznávat ji skrze smyslové prožitky. Dalším důležitým aspektem aplikované Eko Arteterapie je výběr lokality, díky níž jsou ovlivněny individuální prožitky i tvorba. Vhodně vybrané místo např. les, louka, řeka, skály i povětrnostní podmínky a počasí, např. déšť, vítr, slunce, mráz, sníh, mlha apod., významně umocňují projektivní obsah, tvorbu i samotnou intervenci. Dlouhodobým pobytem v přírodě, spojeným s intenzitou nevšedních zážitků, dochází k novému vnímání krajiny, zobrazování paralelních procesů a autentickému sebevyjádření. Eko Arteterapie je rovněž založená na práci s diskomfortem v přírodě.
K tomu je zapotřebí odborná úroveň práce s asistovaným vystavením se diskomfortu, včetně znalosti pozitiv i případných rizik. Speciální techniky pomáhají podpořit sebedůvěru a posílit organismus psychicky i fyzicky. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je podpůrná komunikace nad výtvarným dílem.

Časová dotace : 615 hodin – tříletý program
V každém ročníku proběhne: 1x šestidenní setkání (55 hod.) 6 x třídenní setkání (25 hod.)
–   Teoretická část: 100 hodin je zaměřena na rozšíření teoretických odborných znalostí z oblasti arteterapie a ekopsychologie. Důraz je kladen na integraci těchto dvou oborů do praxe.
–    Praktická část: 440 hodin sebezkušenosti a praktických nácviků je zaměřeno na profesionální zvládání široké škály eko arteterapeutických technik. Program obsahuje také videoanalýzu tréniku komunikačních dovedností, zaměřených na schopnost pracovat se zakázkou klienta a intervenci.
– Metodická podpora: 75 hodin, je zaměřena na vlastní arteterapeutickou činnost a zvyšování schopnosti reflexe a sebereflexe.

Termíny: poskytují se vždy na kalendářní rok dopředu.
předpokládané zahájení: červen 2021
termíny na rok 2021: 25-30.7.21, 11-13.9.21, 6.-8.11.21, 10-12.1.22

Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02, Penzion u Lesa, Sněžník

Školné: 25 000 Kč/rok (205 hodin, 122 Kč/hod.), včetně výtvarného materiálu

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, psychoterapeuty, speciální pedagogy).

Podmínky k přijetí: Vysokoškolské vzdělání humanitního směru, absolvování minimálně dvouletého arteterapeutického kurzu či výcviku (akreditovaného či garantovaného ČAA).

Absolventi dvouletého programu Základy Eko Arteterapie či Eko Artefiletika podávají přihlášku, motivační dopis a profesní životopis. O zařazení do programu budou informováni. Absolventi jiných arteterapeutických programů podávají přihlášku, motivační dopis a profesní životopis. Budou absolvovat ústní motivační pohovor. Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcviku: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80% účast v programu, sebereflexe 3-5 stran, písemná závěrečná práce (30-40 stran volitelného tématu) a obhajoba v závěrečném kolokviu, sestavení plánu arteterapeutického sezení.

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY 


EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie
Dvouletý výcvik akreditovaný MŠMT

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení v září 2020.
NA VÝCVIK SE JIŽ NENÍ  MOŽNÉ HLÁSIT, JE PLNĚ OBSAZEN.

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: DOC. PAEDDR. JAN SLAVÍK, CSC.
LEKTORKA: MGR JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. JAN KRAJHANZL PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) PRO UČITELE, PEDAGOGY V ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU, METODIKY PREVENCE V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH, VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY I ZÁJEMCE O EKO ARTEFILETIKU, KTEŘÍ JI MOHOU UPLATNIT VE SVÉ PRAXI.

EKO ARTEFILETIKA PROPOJUJE ARTETERAPEUTICKÉ TECHNIKY SE SILNÝMI PROŽITKY A TVORBOU V PŘÍRODĚ. UMĚLECKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POMÁHAJÍ ROZVÍJET KREATIVITU. TATO METODA POMÁHÁ VYCHOVÁVAT A UČIT DĚTI PROŽITKEM V PŘÍRODĚ A UMĚNÍM ROZVÍJET HODNOTOVÝ SYSTÉM. PROPOJUJE ZÁŽITEK A SCHOPNOST POJMENOVAT SVÉ EMOCE I UDÁLOSTI. PODPORUJE SOCIÁLNÍ VZTAHY A VAZBY, SCHOPNOST KOMUNIKOVAT I VZÁJEMNĚ SDÍLET. POSILUJE VZTAH K PŘÍRODĚ I SCHOPNOST SE V NÍ ZDRAVĚ POHYBOVAT. PŘÍRODA A UMĚLECKÁ TVORBA VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO INTUITIVNÍ VYJÁDŘENÍ, POSILUJE VLASTNÍ CITLIVOST A SMYSLOVOU ORIENTACI. DĚTI SE UČÍ PŘÍRODU POZNÁVAT SKRZE VLASTNÍ TVORBU A ZNOVU SE UČÍ BÝT PŘIROZENĚ JEJÍ SOUČÁSTÍ.
KREATIVNÍ METODA, DÍKY NÍŽ LZE ROZŠÍŘIT  VÝRAZOVÝ I PROŽITKOVÝ POTENCIÁL DÍTĚTE I NASTOLIT PŘÁTELSKOU SPOLUPRÁCI. TVORBA SE USKUTEČŇUJE PŘEVÁŽNĚ V PŘÍRODĚ, PROBÍHÁ V DENNÍ I NOČNÍ KRAJINĚ, BYSTŘÍ SMYSLY A PROHLUBUJE OSOBNÍ ZÁŽITKY. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTEFILETIKY JE REFLEKTIVNÍ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.
EKO ARTEFILETIKA MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO CELÁ METODA NEBO POUZE JEJÍ PRVKY. JE VHODNÁ KE STUDIU ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JE MOŽNÉ JI VYUŽÍVAT VE VÝTVARNÉ I HUDEBNÍ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, RODINNÉ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, V RÁMCI VÝUKY PSYCHOLOGIE A PROGRAMECH ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY APOD.

ZAHÁJENÍ: ČERVEN 2018 S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY, MOTIVAČNÍHO DOPISU A PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU NA EMAILOVOU ADRESU:INSTITUT@ARTTHERAPY.CZ
POČET SETKÁNÍ: V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – PŘÍPRAVA EKO ARTEFILETICKÉHO PROGRAMU + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE


ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie
Dvouletý arteterapeutický výcvik akreditovaný MŠMT

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení v září 2020.
NA VÝCVIK SE JIŽ NENÍ  MOŽNÉ HLÁSIT, JE PLNĚ OBSAZEN.

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ
LEKTORKA: MGR. JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ, PHDR. MARIANA ŠTEFANČÍKOVÁ, PH.D. ET PH.D., PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) JE URČEN PRO ŠIROKÝ OKRUH ZÁJEMCŮ O ARTETERAPII, KTEŘÍ JI UPLATŇUJÍ VE SVÉ ODBORNÉ PRAXI (PRO PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, VYCHOVATELE VE STŘEDISCÍCH VÝCHOVNÉ PÉČE, VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH, V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVNOU PÉČI OCHRANNÉ VÝCHOVY, VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY).
EKO ARTETERAPIE JE POSTAVENA NA PROPOJENÍ ART PSYCHOTERAPIE S EKOPSYCHOLOGICKÝMI ASPEKTY PRÁCE S ČLOVĚKEM. PROSTŘEDNICTVÍM KREATIVNÍHO SEBEVYJÁDŘENÍ V PŘÍRODĚ A TERAPEUTICKY VEDENÉ KOMUNIKACE PROVÁZÍ V ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH TÉMATECH. EKO ARTETERAPIE PŘINÁŠÍ MOŽNOST BÝT VE VĚTŠÍ POZORNOSTI K DETAILŮM OSOBNOSTI DOTYČNÉHO JEDINCE, SKRZE POZORNOST K DETAILŮM KRAJINY. TU SE  UČÍ VNÍMAT JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO, VYJÁDŘIT JI UMĚLECKÝM PROJEVEM NA ZÁKLADĚ OSOBNÍHO PROŽITKU.
APLIKOVANÁ EKO ARTETERAPIE PROBÍHÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ, ZA DENNÍHO SVĚTLA I ZA TMY. NABÍZÍ MOŽNOST TVOŘIT PŘÍMO V PŘÍRODĚ, POZNÁVAT JI SKRZE SMYSLY, ŽIVLY, EMOCE, KRIZE I PŘÍLEŽITOSTI VE VLASTNÍM PROŽITKU. VEDE K PROMĚNĚ V PŘÍSTUPU K SOBĚ I K VYTVOŘENÍ ZDRAVĚJŠÍHO VZTAHU K PŘÍRODĚ.

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ, ZAŘAZENÍ MÍSTA TVORBY NAPŘ. DO LESA, NA LOUKU, K ŘECE, DO SKAL I PODMÍNKY NAPŘ. V DEŠTI, VĚTRU, TMĚ, NA SLUNCI O SAMOTĚ APOD., VÝZNAMNĚ UMOCŇUJÍ PROŽITKY, TVORBU I SAMOTNOU TERAPII. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTETERAPIE JE PŘÍNOS PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.

KURZY

Akreditované vzdělávání MŠMT
 • Úvod do Artefiletiky – s prvky Eko Artefiletiky
  8 vyučovacích hodin

 • Úvod do Artefiletiky – Eko Artefiletiky
  40 vyučovacích hodin

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV
 • Prevence syndromu vyhoření
  (A2020/0421-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů 
  (A2018/0381-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Prevence syndromu vyhoření 
  (2018/0382-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Komunikační dovednosti
  (A2020/0424-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Tvorba individuálního plánu
  (A2020/0423-SP/PC) – 8 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování 
  (A2020/0418-SP/PC) – 24 vyučovacích hodin

 • Vzdělávání ve standardech kvality
  (A2020/04120-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Supervize v sociálních službách 
  (A2020/0419-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Úvod do týmové spolupráce
  (A2020/0422-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence I.
  (A2018/0794-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence II.
  (A2018/0795-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Kompetence vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka
  (A2019/0602-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Vedení týmu – motivace, krize a změny
  (A2019/0603-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Profesní rozvoj pracovníků – Plány profesního rozvoje
  (A2019/0604-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin