VÝCVIKY

Výcviky jsou koncipovány jako dlouhodobější trénink profesních dovedností. Mají akreditaci vzdělávacího programu MŠMT nebo MPSV. Akreditované programy MPSV jsou určeny pro pracovníky sociálních služeb. Jsou tematicky zaměřené, vhodné většinou pro ředitele, zástupce ředitelů, sociální pracovníky, manažery nebo aktivizační pracovníky. Akreditované programy MŠMT jsou určeny  pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Arteterapii či Eko Artefiletiku. Oba tyto programy jsou navíc garantovány Českou arteterapeutickou asociací.

KURZY

Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní či vícedenní odborné vzdělávání, akreditované MPSV. Jsou určeny pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a manažerům. Probíhají převážně na základě objednávky organizace, většinou  přímo v organizaci. Programy jsou tvořeny koncepčně, na míru požadavkům organizace, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

Pro zdravotnické pracovníky jsou kurzy garantovány souhlasným stanoviskem Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků v Brně.

VÝCVIKY 


PŘIHLÁŠKA

ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie
Dvouletý akreditovaný MŠMT arteterapeutický výcvik

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení po naplnění kapacity 16 míst (jaro – podzim 2020).

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ
LEKTORKA: MGR. JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ, PHDR. MARIANA ŠTEFANČÍKOVÁ, PH.D. ET PH.D., PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) JE URČEN PRO ŠIROKÝ OKRUH ZÁJEMCŮ O ARTETERAPII, KTEŘÍ JI UPLATŇUJÍ VE SVÉ ODBORNÉ PRAXI (PRO PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, VYCHOVATELE VE STŘEDISCÍCH VÝCHOVNÉ PÉČE, VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH, V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVNOU PÉČI OCHRANNÉ VÝCHOVY, VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY).
EKO ARTETERAPIE JE POSTAVENA NA PROPOJENÍ ART PSYCHOTERAPIE S EKOPSYCHOLOGICKÝMI ASPEKTY PRÁCE S ČLOVĚKEM. PROSTŘEDNICTVÍM KREATIVNÍHO SEBEVYJÁDŘENÍ V PŘÍRODĚ A TERAPEUTICKY VEDENÉ KOMUNIKACE PROVÁZÍ V ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH TÉMATECH. EKO ARTETERAPIE PŘINÁŠÍ MOŽNOST BÝT VE VĚTŠÍ POZORNOSTI K DETAILŮM OSOBNOSTI DOTYČNÉHO JEDINCE, SKRZE POZORNOST K DETAILŮM KRAJINY. TU SE  UČÍ VNÍMAT JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO, VYJÁDŘIT JI UMĚLECKÝM PROJEVEM NA ZÁKLADĚ OSOBNÍHO PROŽITKU.
APLIKOVANÁ EKO ARTETERAPIE PROBÍHÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ, ZA DENNÍHO SVĚTLA I ZA TMY. NABÍZÍ MOŽNOST TVOŘIT PŘÍMO V PŘÍRODĚ, POZNÁVAT JI SKRZE SMYSLY, ŽIVLY, EMOCE, KRIZE I PŘÍLEŽITOSTI VE VLASTNÍM PROŽITKU. VEDE K PROMĚNĚ V PŘÍSTUPU K SOBĚ I K VYTVOŘENÍ ZDRAVĚJŠÍHO VZTAHU K PŘÍRODĚ.

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ, ZAŘAZENÍ MÍSTA TVORBY NAPŘ. DO LESA, NA LOUKU, K ŘECE, DO SKAL I PODMÍNKY NAPŘ. V DEŠTI, VĚTRU, TMĚ, NA SLUNCI O SAMOTĚ APOD., VÝZNAMNĚ UMOCŇUJÍ PROŽITKY, TVORBU I SAMOTNOU TERAPII. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTETERAPIE JE PŘÍNOS PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.

PŘIHLÁŠKA

EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie
Dvouletý akreditovaný MŠMT výcvik

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení po naplnění kapacity 8 míst (jaro – podzim 2020).

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: DOC. PAEDDR. JAN SLAVÍK, CSC.
LEKTORKA: MGR JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. JAN KRAJHANZL PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) PRO UČITELE, PEDAGOGY V ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU, METODIKY PREVENCE V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH, VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY I ZÁJEMCE O EKO ARTEFILETIKU, KTEŘÍ JI MOHOU UPLATNIT VE SVÉ PRAXI.

EKO ARTEFILETIKA PROPOJUJE ARTETERAPEUTICKÉ TECHNIKY SE SILNÝMI PROŽITKY A TVORBOU V PŘÍRODĚ. UMĚLECKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POMÁHAJÍ ROZVÍJET KREATIVITU. TATO METODA POMÁHÁ VYCHOVÁVAT A UČIT DĚTI PROŽITKEM V PŘÍRODĚ A UMĚNÍM ROZVÍJET HODNOTOVÝ SYSTÉM. PROPOJUJE ZÁŽITEK A SCHOPNOST POJMENOVAT SVÉ EMOCE I UDÁLOSTI. PODPORUJE SOCIÁLNÍ VZTAHY A VAZBY, SCHOPNOST KOMUNIKOVAT I VZÁJEMNĚ SDÍLET. POSILUJE VZTAH K PŘÍRODĚ I SCHOPNOST SE V NÍ ZDRAVĚ POHYBOVAT. PŘÍRODA A UMĚLECKÁ TVORBA VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO INTUITIVNÍ VYJÁDŘENÍ, POSILUJE VLASTNÍ CITLIVOST A SMYSLOVOU ORIENTACI. DĚTI SE UČÍ PŘÍRODU POZNÁVAT SKRZE VLASTNÍ TVORBU A ZNOVU SE UČÍ BÝT PŘIROZENĚ JEJÍ SOUČÁSTÍ.
KREATIVNÍ METODA, DÍKY NÍŽ LZE ROZŠÍŘIT  VÝRAZOVÝ I PROŽITKOVÝ POTENCIÁL DÍTĚTE I NASTOLIT PŘÁTELSKOU SPOLUPRÁCI. TVORBA SE USKUTEČŇUJE PŘEVÁŽNĚ V PŘÍRODĚ, PROBÍHÁ V DENNÍ I NOČNÍ KRAJINĚ, BYSTŘÍ SMYSLY A PROHLUBUJE OSOBNÍ ZÁŽITKY. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTEFILETIKY JE REFLEKTIVNÍ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.
EKO ARTEFILETIKA MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO CELÁ METODA NEBO POUZE JEJÍ PRVKY. JE VHODNÁ KE STUDIU ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JE MOŽNÉ JI VYUŽÍVAT VE VÝTVARNÉ I HUDEBNÍ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, RODINNÉ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, V RÁMCI VÝUKY PSYCHOLOGIE A PROGRAMECH ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY APOD.

ZAHÁJENÍ: ČERVEN 2018 S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY, MOTIVAČNÍHO DOPISU A PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU NA EMAILOVOU ADRESU:INSTITUT@ARTTHERAPY.CZ
POČET SETKÁNÍ: V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – PŘÍPRAVA EKO ARTEFILETICKÉHO PROGRAMU + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE


PŘIHLÁŠKA

KRIZOVÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE

Prevence syndromu vyhoření, schopnost zvládat zátěžové a konfliktní situace
Roční akreditovaný MPSV výcvik

Roční výcvik akreditovaný  MPSV (140 hodin) v krizové intervenci, profesní zralosti,prevenci syndromu vyhoření, schopnosti zvládat zátěžové a konfliktní situace.
Určen pro sociální pracovníky, aktivizační pracovníky v sociálních službách i vedoucí pracovníky.

Číslo akreditace:
A2018/0794-SP/PC/VP (50 hodin)
A2018/0795-SP/PC/VP (50 hodin)
2018/03282-SP/PC/VP (24 hodin)
2016/0180-PC/SP/VP (8 hodin)
2016/0182-PC/SP/VP/PP (8 hodin)

BLIŽŠÍ INFORMACE

Lektorka: Mgr Jana Merhautová
Roční výcvik akreditovaný MPSV (140 hodin) v krizové intervenci, profesní zralosti,prevenci syndromu vyhoření, schopnosti zvládat zátěžové a konfliktní situace.
Určen pro sociální pracovníky, aktivizační pracovníky v sociálních službách i vedoucí pracovníky.
Cílem kurzu je umět poskytnout krizovou intervenci, která vede ke zvládnutí naléhavé krizové situace a další socioterapeutické činnosti, vedoucí k překonání krizového stavu. Frekventanti kurzu se naučí vytvářet psychosociální podporu, zvládnout emočně vypjaté situace s klientem. Naučí se vést aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti,zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů. Naučí se vykonávat psychosociální prevenci a poradenství zdravého způsobu života, posilovat reálný společenský život a podporovat zdravou komunikaci.
Základním principem kurzu je osobní prožitek, nácviky a analýza modelových situací,diskuse a využití celé řady kreativních technik (např. videoanalýza, instruktážní videa, sociografické a projektivní techniky, prvky arteterapie).
Stěžejním bodem výcviku bude také péče o duševní zdraví pracovníka, základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.
Počet setkání: proběhne šest třídenních setkání
Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02
Cena školného: 20 000 Kč/rok (140 hodin), včetně pomůcek a materiálu
Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – obhajoba formou prezentace a sebereflexe, evaluace

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY 


EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie | Dvouletý akreditovaný MŠMT výcvik

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.
zahájení červen 2018

BLIŽŠÍ INFORMACE

Odborný garant: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Lektorka: Mgr Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith
Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své praxi.
Eko Artefiletika propojuje arteterapeutické techniky se silnými prožitky a tvorbou v přírodě. Umělecké výrazové prostředky pomáhají rozvíjet kreativitu. Tato metoda pomáhá vychovávat a učit děti prožitkem v přírodě a uměním rozvíjet hodnotový systém. Propojuje zážitek a schopnost pojmenovat své emoce i události. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet.  Posiluje vztah k přírodě i schopnost se v ní zdravě pohybovat. Příroda a umělecká tvorba vytváří prostor pro intuitivní vyjádření, posiluje vlastní citlivost a smyslovou orientaci. Děti se učí přírodu poznávat skrze vlastní tvorbu a znovu se učí být přirozeně její součástí.
Kreativní metoda, díky níž lze rozšířit  výrazový i prožitkový potenciál dítěte i nastolit přátelskou spolupráci. Tvorba se uskutečňuje převážně v přírodě, probíhá v denní i noční krajině, bystří smysly a prohlubuje osobní zážitky. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní komunikace nad výtvarným dílem.
Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je vhodná ke studiu rozšíření odborné kvalifikace a je možné ji využívat ve výtvarné i hudební výchově, občanské výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, v environmentální výchově, rodinné výchově, občanské výchově, v rámci výuky psychologie a programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, speciální pedagogiky apod.
Zahájení: červen 2018 s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva
Výběr do výcviku: zaslání přihlášky (ke stažení zde), motivačního dopisu a profesního životopisu na emailovou adresu: institut@arttherapy.cz
Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání
Termíny pro rok 2018 a 2019: začátek v 10 hodin, konec cca v 16 hodin
25.-30.6.2018 (55 hodin)  12.-14.9.2018 (25 hodin)  12.-14.11.2018 (25 hodin) 8.-10.1.2019 (25 hodin)  23-25.3.2019 (25 hodin)  18.-20.5.2019 (25 hodin)  14.16.6.2019 (25 hodin)  10.-15.9.2019 (55 hodin) 9.-11.11.2019 (25 hodin)
Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02
Cena školného: 20 000 Kč/rok  (180 hodin), včetně výtvarného materiálu
Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – příprava Eko Artefiletického programu + obhajoba formou prezentace a sebereflexe


ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie | Dvouletý akreditovaný MŠMT arteterapeutický výcvik

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.
zahájení září 2018

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: PhDr. Helena Strnadlová
LEKTORKA: Mgr. Jana Merhautová
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith
SUPERVIZE: Mgr. Jana Švadlenová
TERMÍN: leden 2019, s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva, v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání, začátek v 10 hodin, konec cca v 16 hodin
Termíny pro rok 2018 a 2019: 
25.-30.6.2018 (55 hodin)  12.-14.9.2018 (25 hodin)  12.-14.11.2018 (25 hodin) 8.-10.1.2019 (25 hodin)  23-25.3.2019 (25 hodin)  18.-20.5.2019 (25 hodin)  14.16.6.2019 (25 hodin)  10.-15.9.2019 (55 hodin) 9.-11.11.2019 (25 hodin)MÍSTO KONÁNÍ: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 20 000 Kč/rok  (180 hodin), včetně výtvarného materiálu
VÝBĚR DO VÝCVIKU: zaslání vyplněného formuláře přihlášky + příloh: Motivační dopis a Profesní životopis do 30. října 2018
ZAKONČENÍ: Kolokvium – závěrečná písemná práce (kazuistika) + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).
Eko Arteterapie je postavena na propojení art psychoterapie s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace provází v životně důležitých tématech. Eko Arteterapie přináší možnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  učí vnímat jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.
Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.

Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem.

KURZY

Pro zdravotnické pracovníky
 • Prevence syndromu vyhoření – 6 hodin

 • Zátěžové a konfliktní situace – 6 hodin

 • Psychorelaxační techniky – 6 hodin

 • Komunikace a spolupráce s pacienty a jejich rodinnými příslušníky – 6 hodin

 • Individuální plánování (2016/0177-PC/SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Supervize pro zdravotnické pracovníky – 4 hodiny

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV
 • Prevence syndromu vyhoření (2016/0179-PC/SP/VP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Prevence syndromu vyhoření (2018/0382- SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů
  (2018/0381 – SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování – tvorba IP (2016/0178-PC/SP/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování (2016/0177-PC/SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Využití multismyslové stimulace při aktivizačních programech (2016/0183-PC/PP) – 16 vyučovacích hodin

 • Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních služeb (2016/0181-PC/SP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Supervize v sociálních službách I. (2016/0180-PC/SP/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Úvod do týmové spolupráce a komunikace (2016/0182-PC/SP/VP/PP) – 8 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence I. (A2018/0794-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence II. (A2018/0795-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Kompetence vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka (A2019/0602-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Vedení týmu – motivace, krize a změny (A2019/0603-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Profesní rozvoj pracovníků – Plány profesního rozvoje (A2019/0604-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin