VÝCVIKY

Výcviky jsou koncipovány jako dlouhodobější trénink profesních dovedností. Mají akreditaci vzdělávacího programu MŠMT nebo MPSV. Akreditované programy MPSV jsou určeny pro pracovníky sociálních služeb. Jsou tematicky zaměřené, vhodné většinou pro ředitele, zástupce ředitelů, sociální pracovníky, manažery nebo aktivizační pracovníky. Akreditované programy MŠMT jsou určeny  pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Arteterapii či Eko Artefiletiku. Oba tyto programy jsou navíc garantovány Českou arteterapeutickou asociací.

KURZY

Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní či vícedenní odborné vzdělávání, akreditované MPSV. Jsou určeny pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a manažerům. Probíhají převážně na základě objednávky organizace, většinou  přímo v organizaci. Programy jsou tvořeny koncepčně, na míru požadavkům organizace, v souladu s jejich aktuálními potřebami.

Pro zdravotnické pracovníky jsou kurzy garantovány souhlasným stanoviskem Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků v Brně.

VÝCVIKY 


PŘIHLÁŠKA

ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Dvouletý akreditovaný výcvik MŠMT garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin)

Eko Arteterapie propojuje hlubinnou arteterapii, ekopsychologii a transpersonální přístup, zabývá se jejím harmonizačním vlivem na psychiku. Jedná se o psychosociální podporu, která pomáhá obnovit kreativitu a schopnost se sebevyjádřit jinak než slovy. Zároveň ukazuje, jak lze obnovit hluboký kontakt s přírodou. Učí, jak si všímat paralelních procesův intuitivní umělecké tvorběi v projekcích člověka do krajiny, a jak s těmito výstupy dále terapeuticky zacházet.

Zahájení březen 2022

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 2

BLIŽŠÍ INFORMACE

Výcvik Eko Arteterapie umožňuje sebezkušenostní zážitkovou formu učení, propojenou s teoretickým základem a rozvojem osobních i profesních kompetencí. Je zdrojem velkého množství umělecko-projektivních technik s analytickým přístupem. Vychází ze základů Arteterapie, která se zabývá intuitivním výtvarným sebevyjádřením skrze barvy, symboly, dynamiku, a to například malováním, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií, dále se zabývající jejich významy.

Nástroj Eko Arteterapie přináší možnost přirozenou cestou snadněji zahlédnout podvědomé fungování osobnosti. Přináší informace a kontakt s nevědomím. Ukazuje možnosti, jak proměnit reakce psychiky na krizové či zátěžové situace.

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá v každém ročním období, za každého počasí, v denní i noční dobu. Nabízí možnost autenticky tvořit přímo v přírodě a získávat nové zkušenosti. Pracuje s diskomfortem a změnou pohledu na něj, skrze jeho detailnější poznávání, i se změnou přesvědčení o vlastním limitu. Zobrazuje osobnost a její fungování, pomáhá uchopit krize i příležitosti, dává praktický návod k proměně v přístupu k sobě.
Komplexní vlivy, jako je správné načasování, konkrétní místo v krajině(rokle, les, louka, divoká řeka, skály), podmínky (zima, déšť, vítr, tma, slunce), ale také zkušenost zůstat o samotě sami se sebou, významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii.

Vztah k přírodě a schopnost vnímat ji skrze některé z 54 smyslů/citlivostí člověka zároveň otevírá hlubokou intuici a pud sebezáchovy. Spirituální úroveň přírody doplňuje prázdná místa v člověku, spojuje ho s Duší a hlubokou smysluplností zdravého fungování v tomto světě.

Lektorský tým:
Odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová
Lektorka: Mgr. Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Helena Strnadlová, Bc. Kateřina Drahotová, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Bc. Adam Kyprý, Kateřina Cibulková, Šárka Zimová Dostálová

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden pětidenní a čtyři čtyřdenní setkání. Začátek čtyřdenního setkání je od 12 hodin, závěr cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 24 000 Kč/rok (180 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy(motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání (i započaté) a přijímací pohovor

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu,
závěrečná písemná práce na cca 10 stran (popsaná zkušenost s technikou, případně kazuistika), kolokvium, obhajoba formou prezentace se sebereflexí

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).


PŘIHLÁŠKA

EKO ARTEFILETIKA

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT
garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin)

Eko Artefiletika propojuje artefiletiku s aplikovanou ekopsychologií. Umocňuje zážitkové a pedagogické arte techniky s tvorbou v přírodě, podporuje rozvoj osobnosti. Příroda a umělecká tvorba vytváří prostor prointuitivní vyjádření, posiluje vlastní citlivost a smyslovou orientaci.V Eko Artefiletice probíhá osobní zkušenost s některými z 54 smyslů podle Dr. Cohena, otevírá sebeempatii i větší senzitivitu vůči životnímu prostředí.Posiluje vztah k přírodě i schopnost se v ní zdravě pohybovat.Aplikovaná Eko Artefiletika rozvíjí kreativitu skrze umělecké výrazové prostředky, učí zážitkem v přírodě pojmenovat své emoce i události. Podporuje sociální vztahy a vazby, kultivuje komunikaci, otevírá vzájemné sdílení.

Zahájení březen 2022

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 7

BLIŽŠÍ INFORMACE

Pobytem v přírodě, působením vlivu počasí a živlů, střídáním denní i noční doby, dochází k silnějšímu vnímání krajiny a přináší autentický záznam uměleckou tvorbou (malováním barvami nebo dostupnými přírodninami, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií). Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní dialog nad výtvarným dílem.

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je možné ji využívat ve volnočasových aktivitách, při práci s dětmi například ve výtvarné, hudební občanské výchově nebo edukaci zdravého životního stylu, při environmentálních aktivitách, v psychologických či seberozvojových tématech, ale také v programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů nebo v psychosociální oblasti.

Lektorský tým:
Odborný garant: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Lektorka: Mgr. Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Helena Strnadlová, Bc. Kateřina Drahotová, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Bc. Adam Kyprý, Kateřina Cibulková, Šárka Zimová Dostálová

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden pětidenní a čtyři čtyřdenní setkání. Začátek čtyřdenního setkání je od 12 hodin, závěr cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 24 000 Kč/rok (180 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy (motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání (i započaté) a přijímací pohovor

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu, závěrečná písemná práce na cca 10 stran (popsaná zkušenost s technikou, případně kazuistika), kolokvium, obhajoba formou prezentace se sebereflexí

Cílová skupina: výcvik je prioritně určen pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.


PŘIHLÁŠKA

ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Tříletý navazující výcvik akreditovaný MŠMT a garantovaný ČAA (615 hodin)

Tříletý navazující Eko Arteterapeutický výcvik rozšiřuje kompetence arteterapeuta o ekopsychologickou a transpersonální oblast a principy psychosociálního poradenství. Profesionalizuje inovativní umělecko-ekologicko-terapeutický směr, podporuje v zodpovědném přístupu ke klientovi.
Výcvikový program obsahuje teoretický rámec, ale také praktické nácviky dovedností, včetně videoanalýzy, která pomáhá reflektovat a analyzovat způsoby práce, zdroje či rizika při práci s klientem. Rozvíjí zdravou sebereflexi a nabízí okamžitou zpětnou vazbu v podmínkách tréninku. Program poskytuje hlubší úroveň znalostí technik, praktické využití získaných poznatků, zkušenost a informací v praxi.

Zahájení květen 2022

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 6

BLIŽŠÍ INFORMACE

Cílem výcviku je umět podpořit u klienta posílení psychické odezvy organismu na stresové a zátěžové situace, rozvíjet talenty a dispozice, vedoucí ke zdravé seberealizaci a nalezení smysluplnosti života.

Aplikovaná Eko Arteterapie pomáhá navázat hlubší vztah k životnímu prostředí a tím pádem i k sobě a schopnost zdravě reagovat na environmentální stres. Program probíhá za každého počasí, v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost vytvářet autorskou tvorbu přímo v přírodě, poznávat ji skrze smyslové prožitky. Stěžejní je vhodný výběr lokality, díky níž jsou ovlivněny individuální prožitky, tvorba i samotná terapie. Správně vybrané místo v krajině(les, louka, řeka, skály, rokle, ale i povětrnostní podmínky a počasí (déšť, vítr, slunce, mráz, sníh, mlha) významně umocňují projektivní obsah tvorby i samotnou intervenci. Dlouhodobým pobytem v přírodě, spojeným s intenzitou zážitků, dochází k zobrazování paralelních procesů v psychice, které se intenzivně nabízí ke zpracování. Diskomfort je v přírodě přirozenou součástí dlouhodobějšího pobytu a vystavení se mu, odhaluje podvědomé reakce osobnosti a kontakt s nevědomím, na které lze navázat další terapeutickou prací, včetně znalosti pozitiv i případných rizik. Ukazuje možnosti, jak proměnit reakce psychiky na krizové či zátěžové situace, zpracovat traumata či další psychické potíže. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je podpůrná komunikace nad výtvarným dílem a vzájemné sdílení.

Proces Eko Arteterapeutického přístupu 4 pilířů podle Jany Merhautové zohledňuje komplexnost práce s osobností i jeho psychickou odezvou. Jedná se o speciální techniky, které odkrývají prolínání vrstev osobnosti a jejich působení na psychiku, jednání a život člověka. Pomáhají tyto vrstvy integrovat. Z toho vyplývá, že zohledňují klientovu osobní zkušenost, zranění a traumata, včetně jeho podvědomých reakcí. Pracují rovněž s transgeneračním přenosem témat a vlivu rodového příběhu na osobní život, zabývají se fungováním psychiky, celkovou dynamikou osobnosti, tělesnou a emoční pamětí, obrannými mechanismy, komplexy a sociálně emočními sítěmi. Stejně důležitou součástí těchto vrstev je spojení s Duší i její archaickou zkušeností, podpora zvyšování spirituální úrovně jedince, smysluplnosti života a zralosti osobnosti.

Lektorský tým:
odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová
Lektoři: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Andrea Hlubučková, PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., PhDr. Jan Benda, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Mgr. Pavla Štěpničková. Bc. Adam Kyprý

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 25 000 Kč/rok (205 hodin, 122 kč/hod.), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy (motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání humanitního směru(i započaté) a přijímací pohovor. Podmínkou k přijetí je vysokoškolské vzdělání, absolvování minimálně dvouletého arteterapeutického kurzu či výcviku (akreditovaného či garantovaného ČAA).Absolventi dvouletého programu Základy EkoArteterapie či EkoArtefiletiky

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu, sebereflexe 3-5 stran, písemná závěrečná práce (30-40 stran volitelného tématu) a obhajoba v závěrečném kolokviu, sestavení plánu arteterapeutického sezení.

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky).

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY 


EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie
Dvouletý výcvik akreditovaný MŠMT

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení v září 2020.
NA VÝCVIK SE JIŽ NENÍ  MOŽNÉ HLÁSIT, JE PLNĚ OBSAZEN.

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: DOC. PAEDDR. JAN SLAVÍK, CSC.
LEKTORKA: MGR JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. JAN KRAJHANZL PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) PRO UČITELE, PEDAGOGY V ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU, METODIKY PREVENCE V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH, VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY I ZÁJEMCE O EKO ARTEFILETIKU, KTEŘÍ JI MOHOU UPLATNIT VE SVÉ PRAXI.

EKO ARTEFILETIKA PROPOJUJE ARTETERAPEUTICKÉ TECHNIKY SE SILNÝMI PROŽITKY A TVORBOU V PŘÍRODĚ. UMĚLECKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY POMÁHAJÍ ROZVÍJET KREATIVITU. TATO METODA POMÁHÁ VYCHOVÁVAT A UČIT DĚTI PROŽITKEM V PŘÍRODĚ A UMĚNÍM ROZVÍJET HODNOTOVÝ SYSTÉM. PROPOJUJE ZÁŽITEK A SCHOPNOST POJMENOVAT SVÉ EMOCE I UDÁLOSTI. PODPORUJE SOCIÁLNÍ VZTAHY A VAZBY, SCHOPNOST KOMUNIKOVAT I VZÁJEMNĚ SDÍLET. POSILUJE VZTAH K PŘÍRODĚ I SCHOPNOST SE V NÍ ZDRAVĚ POHYBOVAT. PŘÍRODA A UMĚLECKÁ TVORBA VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO INTUITIVNÍ VYJÁDŘENÍ, POSILUJE VLASTNÍ CITLIVOST A SMYSLOVOU ORIENTACI. DĚTI SE UČÍ PŘÍRODU POZNÁVAT SKRZE VLASTNÍ TVORBU A ZNOVU SE UČÍ BÝT PŘIROZENĚ JEJÍ SOUČÁSTÍ.
KREATIVNÍ METODA, DÍKY NÍŽ LZE ROZŠÍŘIT  VÝRAZOVÝ I PROŽITKOVÝ POTENCIÁL DÍTĚTE I NASTOLIT PŘÁTELSKOU SPOLUPRÁCI. TVORBA SE USKUTEČŇUJE PŘEVÁŽNĚ V PŘÍRODĚ, PROBÍHÁ V DENNÍ I NOČNÍ KRAJINĚ, BYSTŘÍ SMYSLY A PROHLUBUJE OSOBNÍ ZÁŽITKY. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTEFILETIKY JE REFLEKTIVNÍ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.
EKO ARTEFILETIKA MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO CELÁ METODA NEBO POUZE JEJÍ PRVKY. JE VHODNÁ KE STUDIU ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JE MOŽNÉ JI VYUŽÍVAT VE VÝTVARNÉ I HUDEBNÍ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, RODINNÉ VÝCHOVĚ, OBČANSKÉ VÝCHOVĚ, V RÁMCI VÝUKY PSYCHOLOGIE A PROGRAMECH ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY APOD.

ZAHÁJENÍ: ČERVEN 2018 S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY, MOTIVAČNÍHO DOPISU A PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU NA EMAILOVOU ADRESU:INSTITUT@ARTTHERAPY.CZ
POČET SETKÁNÍ: V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – PŘÍPRAVA EKO ARTEFILETICKÉHO PROGRAMU + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE


ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie
Dvouletý arteterapeutický výcvik akreditovaný MŠMT

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.

Zahájení v září 2020.
NA VÝCVIK SE JIŽ NENÍ  MOŽNÉ HLÁSIT, JE PLNĚ OBSAZEN.

BLIŽŠÍ INFORMACE

ODBORNÝ GARANT: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ
LEKTORKA: MGR. JANA MERHAUTOVÁ
HOSTUJÍCÍ LEKTOŘI: PHDR. HELENA STRNADLOVÁ, PHDR. MARIANA ŠTEFANČÍKOVÁ, PH.D. ET PH.D., PH.D., BC. KATEŘINA DRAHOTOVÁ, MARCELA BERITH
SUPERVIZE: MGR. JANA ŠVADLENOVÁ
TERMÍN: BUDOU UPŘESNĚNY PO NAPLNĚNÍ KAPACITY, POSKYTUJÍ SE CCA NA JEDEN ROK DOPŘEDU. S FREKVENTANTY VÝCVIKU BUDE PODEPSÁNA SMLOUVA, V JEDNOM ROCE PROBĚHNE JEDEN TÝDENNÍ A PĚT TŘÍDENNÍCH SETKÁNÍ, ZAČÁTKY SETKÁNÍ PRVNÍ DEN V 10 HODIN, POSLEDNÍ DEN SETKÁNÍ KONEC CCA V 16 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: RODINNÝ PENZION BELVEDER, LABSKÁ STRÁŇ 105, 405 02
CENA ŠKOLNÉHO: 22 000 KČ/ROK  (180 HODIN), VČETNĚ VÝTVARNÉHO MATERIÁLU
VÝBĚR DO VÝCVIKU: ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY + PŘÍLOH: MOTIVAČNÍ DOPIS A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, VŠ VZDĚLÁNÍ (I ZAPOČATÉ)
ZAKONČENÍ: KOLOKVIUM – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (KAZUISTIKA) + OBHAJOBA FORMOU PREZENTACE A SEBEREFLEXE

DVOULETÝ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÝ VÝCVIK MŠMT, GARANTOVANÝ ČESKOU ARTETERAPEUTICKOU ASOCIACÍ (360 HODIN) JE URČEN PRO ŠIROKÝ OKRUH ZÁJEMCŮ O ARTETERAPII, KTEŘÍ JI UPLATŇUJÍ VE SVÉ ODBORNÉ PRAXI (PRO PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, VYCHOVATELE VE STŘEDISCÍCH VÝCHOVNÉ PÉČE, VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH, V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVNOU PÉČI OCHRANNÉ VÝCHOVY, VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY).
EKO ARTETERAPIE JE POSTAVENA NA PROPOJENÍ ART PSYCHOTERAPIE S EKOPSYCHOLOGICKÝMI ASPEKTY PRÁCE S ČLOVĚKEM. PROSTŘEDNICTVÍM KREATIVNÍHO SEBEVYJÁDŘENÍ V PŘÍRODĚ A TERAPEUTICKY VEDENÉ KOMUNIKACE PROVÁZÍ V ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH TÉMATECH. EKO ARTETERAPIE PŘINÁŠÍ MOŽNOST BÝT VE VĚTŠÍ POZORNOSTI K DETAILŮM OSOBNOSTI DOTYČNÉHO JEDINCE, SKRZE POZORNOST K DETAILŮM KRAJINY. TU SE  UČÍ VNÍMAT JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO, VYJÁDŘIT JI UMĚLECKÝM PROJEVEM NA ZÁKLADĚ OSOBNÍHO PROŽITKU.
APLIKOVANÁ EKO ARTETERAPIE PROBÍHÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ, ZA DENNÍHO SVĚTLA I ZA TMY. NABÍZÍ MOŽNOST TVOŘIT PŘÍMO V PŘÍRODĚ, POZNÁVAT JI SKRZE SMYSLY, ŽIVLY, EMOCE, KRIZE I PŘÍLEŽITOSTI VE VLASTNÍM PROŽITKU. VEDE K PROMĚNĚ V PŘÍSTUPU K SOBĚ I K VYTVOŘENÍ ZDRAVĚJŠÍHO VZTAHU K PŘÍRODĚ.

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ, ZAŘAZENÍ MÍSTA TVORBY NAPŘ. DO LESA, NA LOUKU, K ŘECE, DO SKAL I PODMÍNKY NAPŘ. V DEŠTI, VĚTRU, TMĚ, NA SLUNCI O SAMOTĚ APOD., VÝZNAMNĚ UMOCŇUJÍ PROŽITKY, TVORBU I SAMOTNOU TERAPII. POBYTEM V PŘÍRODĚ A UMĚLECKOU TVORBOU S VYUŽITÍM DOSTUPNÝCH PŘÍRODNIN, PŮSOBENÍM VLIVU POČASÍ, STŘÍDÁNÍM DENNÍ I NOČNÍ DOBY, PŮSOBENÍM ŽIVLŮ DOCHÁZÍ K SILNĚJŠÍMU VNÍMÁNÍ KRAJINY A JEJÍMU AUTENTICKÉMU SEBEVYJÁDŘENÍ NAPŘ. MALOVÁNÍM, PÍSMEM, HUDBOU, FOTOGRAFIÍ, KRÁTKÝM VIDEEM APOD. UMĚLECKÝMI TECHNIKAMI LZE TAKÉ UVOLNIT TĚLO POHYBEM, TANCEM, HUDBOU, HROU, GESTEM, DRAMATEM, ZVUKEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNIK EKO ARTETERAPIE JE PŘÍNOS PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE NAD VÝTVARNÝM DÍLEM.

KURZY

Akreditované vzdělávání MŠMT
 • Úvod do Artefiletiky – s prvky Eko Artefiletiky
  8 vyučovacích hodin

 • Úvod do Artefiletiky – Eko Artefiletiky
  40 vyučovacích hodin

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV
 • Prevence syndromu vyhoření
  (A2020/0421-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů 
  (A2018/0381-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Prevence syndromu vyhoření 
  (2018/0382-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Komunikační dovednosti
  (A2020/0424-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Tvorba individuálního plánu
  (A2020/0423-SP/PC) – 8 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování 
  (A2020/0418-SP/PC) – 24 vyučovacích hodin

 • Vzdělávání ve standardech kvality
  (A2020/04120-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Supervize v sociálních službách 
  (A2020/0419-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Úvod do týmové spolupráce
  (A2020/0422-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence I.
  (A2018/0794-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence II.
  (A2018/0795-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Kompetence vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka
  (A2019/0602-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Vedení týmu – motivace, krize a změny
  (A2019/0603-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Profesní rozvoj pracovníků – Plány profesního rozvoje
  (A2019/0604-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin