EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY

SUPERVIZORKA PROGRAMU: Mgr. Jana Merhautová
SUPERVIZORKA PROJEKTU: PhDr. Kristýna Titěrová
Představujeme projekt EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY, který byl právě odstartován společností Eko Art Therapy Institut, z.s. s plnou finanční podporou NADACE RSJ FUNDATION.

Cílem projektu je psychická podpora pro ukrajinské rodiny, kteří čelí traumatickým událostem v souvislosti s válečným konfliktem, usnadnění adaptačního a integračního procesu v novém prostředía propojení s českou komunitou. Projekt současně přichází i s podporou pomáhajícím profesionálům a dobrovolníkům formou supervize a psychohygieny. Současně nabízí seznamovací akreditovaný kurz MŠMT, zaměřený na úvod do zážitkové psychorelaxační tvorby v přírodě Eko Artefiletiky.

Tým lektorů vytvořený pro práci s cílovou skupinou tvoří 12 eko artefiletiček, eko arteterapeutek a eko arteterapeutů, pod pravidelnou supervizí. Členové týmu jsou absolventi akreditovaného výcviku MŠMT v rozsahu nejméně 360 hodin i praktikující studenti navazujícího 650hodinového výcviku Arteterapie-Eko Arteterapie. Mají bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami relevantními pro projekt (např. dlouholetá práce s předškolními dětmi ve formálním i neformálním vzdělávání, zkušenosti s dětmi mladšího i staršího školního věku, včetně náctiletých, zkušenosti se supervizním působením, vzděláváním a podporou dospělých atd.) Metodickou a supervizní podporu zajišťuje odborná garantka, Mgr. Jana Merhautová, ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s., místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace.

V letních měsících zahajujeme realizaci projektu EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY pro ukrajinské a české maminky s dětmi a pro pomáhající profese, podpořeného NADACÍ RSJ FUNDATION.

1

První oblast, která je zároveň převážnou částí projektu, se týká podpory psychiky skrze psychorelaxační arte techniky v přírodě a zúčastní se jí ukrajinské a české maminky s dětmi. Eko Arte programy jsou koncipovány tak, aby tvorbou a pobytem v přírodě vhodnými technikami podpořily uvolnění, zklidnění, vzájemné sdílení, relaxaci i tvořivost.

2

Druhá oblast je zaměřená na supervizi a psychohygienu odborníků v pomáhajících profesích, psychologů, pedagogických pracovníků, lektorů adaptačních skupin a dobrovolníků. Cyklus pravidelných supervizních setkání se uskuteční převážně v přírodě s využitím projektivních výtvarných technik. Supervize poskytuje profesionálům prostor pro uvolnění napětí z náročných pracovních situací, spojených s válečnými i uprchlickými tématy, umožňuje vzájemnou podporu i zpětnou vazbu, přináší nadhled i příležitost zachovat si zdravý odstup. Vybrané psychorelaxační techniky jsou zaměřené na péči o duševní hygienu a prevenci syndromu vyhoření. Pomáhají s motivací i profesionálně nastavenými hranicemi.  V péči o pomáhající profese přicházíme také s jednorázovými psychorelaxačními programy v přírodě, které mohou sloužit jako krizová podpora nebo motivace pro dlouhodobější programy.

3

Třetí oblastí je akreditované vzdělávání pro pedagogy a lektory, prostřednictvím týdenního vzdělávacího programu s názvem Úvod do Artefiletiky – Eko Artefiletiky v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Cílem programu je sebezkušenostní úvod do metody, seznámení s jejím principy, výhodami i riziky. Kurz bude probíhat převážně v přírodě a umožní zažít benefity při kontaktu s ní. Teoretický rámec výrazně propojený s praktickou zkušeností pomůžou ukázat komplexnost metody při práci s dětským kolektivem, její psychorelaxační potenciál i neinvazivní tvořivé techniky, podporující autenticitu a originalitu jednotlivce. Významnou součástí metody je i reflektivní dialog, který pomáhá rozvíjet vzájemnou respektující komunikaci a interakci, zdravé mezilidské vztahy i etické vnímání přírody. Kurz může být případnou motivací pro absolvování dvouletého akreditovaného programu.

Relaxační tvorba v přírodě

Program pro ukrajinské děti a jejich doprovod zaměřený na obnovení vnitřních sil a znovunabytí sebedůvěry. Ve školách poskytuje podporu během adaptace na nové prostředí, nalezení vnitřních zdrojů a začlenění se mezi české spolužáky. V integračních a dalších podpůrných či ubytovacích centrech je velkým pomocníkem při uvolnění napětí, je podporou při vzájemném sdílení, nalezení osobní síly a obnovení důvěry v život.

Psychorelaxační program v přírodě

Program pro pomáhající

Supervizní i nesupervizní psychorelaxační program v přírodě pro sociální pracovníky, pedagogy, školní psychology, lektory adaptačních skupin a další pomáhající, kteří v rámci své profese přímo či nepřímo pečují o děti či dospělé uprchlíky z Ukrajiny. Program podporuje kreativní formu vyjádření, umožňuje zažít pocit vzájemnosti a setkání s vlastními zdroji. či jen k relaxaci a odreagování.

Vzdělávací program Úvod do Artefiletiky – s prvky Eko Artefiletiky

Artefiletika 2023
Otevíráme druhý běh 40h vzdělávacího akreditovaného kurzu MŠMT  „Úvod do Eko artefiletiky“.

Kurz je určen pro pedagogy, školní psychology, sociální pracovníky a další pomáhající současným uprchlíkům z Ukrajiny. 

Cíle programu:
– sebezkušenostní zážitkový úvod do metody
– seznámení s principy artefiletiky v přírodě a propojení s prvky EkoArt
– zažít s dětmi či žáky kontakt s přírodou, objevit její psychorelaxační potenciál
– rozvoj kreativního vyjádření neinvazivními technikami 
– naučit se reflektivní dialog a poskytnout prostor pro sdílení a sebepoznání 
 
Kurz za původní cenu 8000 Kč je pro účastníky zdarma, hradí si pouze ubytování a stravu (cca 1000,- Kč/den)
Termín: 5.5.2023 od 12h do 8.5.2023 16h
Místo konání: Hotel Belveder, Labská Stráň 105
 
Pro platné přihlášení je nutné ihned po vyplnění přihlášky uhradit zálohu ve výši 1000 Kč na účet 43-9659620217/0100.
V případě obsazenosti kurzu se můžete přihlásit jako náhradník na email institut@arttherapy.cz.
V případě, že se místo uvolní, vás budeme informovat. 

Celkový počet míst: 11
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA


40h akreditovaný kurz MŠMT proběhl v nádherném prostředí Českého Švýcarska. 12 účastníků, kteří svou pedagogicko-psychologickou prací podporují současné ukrajinské uprchlíky, zažilo úžasný kontakt s přírodou a propojení s ní.

„Doteď zavírám oči a cítím les“ je jedna z mnoha děkovných zpětných vazeb.

Silné zážitky během kontaktu s přírodou přenášeli účastníci do tvorby a následně byly reflektovány nehodnotícím artefiletickým přístupem. Podstata eko artfiletiky pak byla pevně ukotvena teoretickým základem.

Pro velký zájem a úžasnou podporou Nadace RSJ budeme kurz v jarních měsících opakovat. Termín bude v dohledné době zveřejněn zde na těchto stránkách.