EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY

SUPERVIZORKA PROGRAMU: Mgr. Jana Merhautová
SUPERVIZORKA PROJEKTU: PhDr. Kristýna Titěrová
Představujeme projekt EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY, který byl právě odstartován společností Eko Art Therapy Institut, z.s. s plnou finanční podporou NADACE RSJ FUNDATION.

Cílem projektu je psychická podpora pro ukrajinské rodiny, kteří čelí traumatickým událostem v souvislosti s válečným konfliktem, usnadnění adaptačního a integračního procesu v novém prostředía propojení s českou komunitou. Projekt současně přichází i s podporou pomáhajícím profesionálům a dobrovolníkům formou supervize a psychohygieny. Současně nabízí seznamovací akreditovaný kurz MŠMT, zaměřený na úvod do zážitkové psychorelaxační tvorby v přírodě Eko Artefiletiky.

Tým lektorů vytvořený pro práci s cílovou skupinou tvoří 12 eko artefiletiček, eko arteterapeutek a eko arteterapeutů, pod pravidelnou supervizí. Členové týmu jsou absolventi akreditovaného výcviku MŠMT v rozsahu nejméně 360 hodin i praktikující studenti navazujícího 650hodinového výcviku Arteterapie-Eko Arteterapie. Mají bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami relevantními pro projekt (např. dlouholetá práce s předškolními dětmi ve formálním i neformálním vzdělávání, zkušenosti s dětmi mladšího i staršího školního věku, včetně náctiletých, zkušenosti se supervizním působením, vzděláváním a podporou dospělých atd.) Metodickou a supervizní podporu zajišťuje odborná garantka, Mgr. Jana Merhautová, ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s., místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace.

V letních měsících zahajujeme realizaci projektu EKO ARTETERAPEUTICKÉ A EKO ARTEFILETICKÉ PROGRAMY pro ukrajinské a české maminky s dětmi a pro pomáhající profese, podpořeného NADACÍ RSJ FUNDATION.

1

První oblast, která je zároveň převážnou částí projektu, se týká podpory psychiky skrze psychorelaxační arte techniky v přírodě a zúčastní se jí ukrajinské a české maminky s dětmi. Eko Arte programy jsou koncipovány tak, aby tvorbou a pobytem v přírodě vhodnými technikami podpořily uvolnění, zklidnění, vzájemné sdílení, relaxaci i tvořivost.

2

Druhá oblast je zaměřená na supervizi a psychohygienu odborníků v pomáhajících profesích, psychologů, pedagogických pracovníků, lektorů adaptačních skupin a dobrovolníků. Cyklus pravidelných supervizních setkání se uskuteční převážně v přírodě s využitím projektivních výtvarných technik. Supervize poskytuje profesionálům prostor pro uvolnění napětí z náročných pracovních situací, spojených s válečnými i uprchlickými tématy, umožňuje vzájemnou podporu i zpětnou vazbu, přináší nadhled i příležitost zachovat si zdravý odstup. Vybrané psychorelaxační techniky jsou zaměřené na péči o duševní hygienu a prevenci syndromu vyhoření. Pomáhají s motivací i profesionálně nastavenými hranicemi.  V péči o pomáhající profese přicházíme také s jednorázovými psychorelaxačními programy v přírodě, které mohou sloužit jako krizová podpora nebo motivace pro dlouhodobější programy.

3

Třetí oblastí je akreditované vzdělávání pro pedagogy a lektory, prostřednictvím týdenního vzdělávacího programu s názvem Úvod do Artefiletiky – Eko Artefiletiky v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Cílem programu je sebezkušenostní úvod do metody, seznámení s jejím principy, výhodami i riziky. Kurz bude probíhat převážně v přírodě a umožní zažít benefity při kontaktu s ní. Teoretický rámec výrazně propojený s praktickou zkušeností pomůžou ukázat komplexnost metody při práci s dětským kolektivem, její psychorelaxační potenciál i neinvazivní tvořivé techniky, podporující autenticitu a originalitu jednotlivce. Významnou součástí metody je i reflektivní dialog, který pomáhá rozvíjet vzájemnou respektující komunikaci a interakci, zdravé mezilidské vztahy i etické vnímání přírody. Kurz může být případnou motivací pro absolvování dvouletého akreditovaného programu.

Relaxační tvorba v přírodě

Program pro ukrajinské děti a jejich doprovod zaměřený na obnovení vnitřních sil a znovunabytí sebedůvěry. Ve školách poskytuje podporu během adaptace na nové prostředí, nalezení vnitřních zdrojů a začlenění se mezi české spolužáky. V integračních a dalších podpůrných či ubytovacích centrech je velkým pomocníkem při uvolnění napětí, je podporou při vzájemném sdílení, nalezení osobní síly a obnovení důvěry v život.

Psychorelaxační program v přírodě

Program pro pomáhající

Supervizní i nesupervizní psychorelaxační program v přírodě pro sociální pracovníky, pedagogy, školní psychology, lektory adaptačních skupin a další pomáhající, kteří v rámci své profese přímo či nepřímo pečují o děti či dospělé uprchlíky z Ukrajiny. Program podporuje kreativní formu vyjádření, umožňuje zažít pocit vzájemnosti a setkání s vlastními zdroji. či jen k relaxaci a odreagování.

Vzdělávací program Úvod do Artefiletiky – s prvky Eko Artefiletiky

Artefiletika 2023
Druhý běh 40h vzdělávacího akreditovaného kurzu MŠMT  „Úvod do Eko artefiletiky“.

Kurz je určen pro pedagogy, školní psychology, sociální pracovníky a další pomáhající současným uprchlíkům z Ukrajiny. 

Cíle programu:
– sebezkušenostní zážitkový úvod do metody
– seznámení s principy artefiletiky v přírodě a propojení s prvky EkoArt
– zažít s dětmi či žáky kontakt s přírodou, objevit její psychorelaxační potenciál
– rozvoj kreativního vyjádření neinvazivními technikami 
– naučit se reflektivní dialog a poskytnout prostor pro sdílení a sebepoznání
Po velkém zájmu o podzimní běh 40h akreditovaného kurzu MŠMT, jsme v první polovině května uskutečnili druhý běh. Skupina 10 odbornic, které svou pedagogicko-psychologickou prací podporují současné ukrajinské uprchlíky, se ponořila do nádherného prostředí Českého Švýcarska a zažívala silné propojení s okolní přírodou. Ukotvení do tvorby bylo následně reflektováno nehodnotícím artefiletickým přístupem.
Podstata eko artfiletiky pak byla pevně ukotvena teoretickým základem. Úžasná atmosféra kurzu se těžko plně sdílí, přinášíme takto alespoň část zachycenou na fotografiích.

První běh 40h vzdělávacího akreditovaného kurzu MŠMT  „Úvod do Eko artefiletiky“.

40h akreditovaný kurz MŠMT proběhl v nádherném prostředí Českého Švýcarska. 12 účastníků, kteří svou pedagogicko-psychologickou prací podporují současné ukrajinské uprchlíky, zažilo úžasný kontakt s přírodou a propojení s ní.
„Doteď zavírám oči a cítím les,“ je jedna z mnoha děkovných zpětných vazeb.
Silné zážitky během kontaktu s přírodou přenášeli účastníci do tvorby a následně byly reflektovány nehodnotícím artefiletickým přístupem. Podstata eko artfiletiky pak byla pevně ukotvena teoretickým základem. Pro velký zájem a úžasnou podporou Nadace RSJ budeme kurz v květnu 2023 opakovat.