Eko Art Therapy Institut

EKO ART PSYCHOTERAPEUTICKÝ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

“Vše, co potřebuješ vědět, najdeš v přírodě” C.G. Jung

Institut byl založen v roce 2016 Mgr. Janou Merhautovou, Art psychoterapeutkou a supervizorkou s 25letou praxí v oboru.
Institut organizuje převážně pobytové programy, se zaměřením na inovativní formu psychoterapie EKO ART a ucelený systém 4 základních terapeutických pilířů. Akce probíhají v prostředí CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko.

Programy jsou určeny pro každého, kdo potřebuje: regenerovat svůj psychický stav, lépe poznat fungování vlastní psychiky, uvědomit si souvislosti a příčiny svých nezdarů, zaměřit se na posílení imunitního systému a duševní rovnováhy, nebát se změn a umět využít jejich potenciál.

Institut pořádá rovněž vzdělávací eko arteterapeutické programy (výcviky, kurzy), garantované Českou arteterapeutickou asociací, akreditované MŠMT nebo MPSV. Zaměřuje se také na výjezdní a pobytové supervize, kde se pracuje s principem EKO ART. Záměrem Institutu je vybudovat LESNÍ KLINIKU s krizovou intervencí v přírodě, v prostředí CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. V současné době probíhá příprava projektu a kampaně na zakoupení vlastního zázemí.

HODNOTY INSTITUTU

Základní hodnotou Institutu je ekologická etika. Chápeme ochranu životního prostředí budování vztahu k přírodě jako přirozenou součást Eko Arteterapeutické práce. Zároveň přirozeně probíhá motivační edukace rodin, dospělých, dětí i mládeže v oblasti ekologické gramotnosti.

Důležitou součástí Eko Arteterapeutických pobytů je šetrnost k životnímu prostředí. Při společně tráveném čase v přírodě se mimo Eko Arteterapeutických aktivit věnujeme příležitostně také úklidu navštíveného prostředí.

Na všech programech Institutu dbáme na abstinenci alkoholu a jiných omamných látek a výhradně vegetariánskou či veganskou stravu.

Při programech doporučujeme nepoužívat mobilní telefony a jinou výpočetní techniku.
Prioritní hodnotou Institutu v oblasti psychoterapeutického poradenství je podpora zralosti a kompetentnosti klienta, převzetí jeho osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví a rozvoj. Terapeutická podpora vždy směřuje k tomuto cíli.

Poslání Institutu

ZAVEDENÍ INOVATIVNÍHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO SMĚRU EKO ARTETERAPIE DO ČR

Naším záměrem je praktikovat i šířit Eko Arteterapii jako součást psychoterapeutické podpory v praxi. Prezentovat ji na odborných konferencích, věnovat jí pozornost v publikační činnosti. Poskytovat vzdělávání v této metodě s garancí České arteterapeutické asociace a akreditací MŠMT.

POSKYTOVÁNÍ EKO ARTETERAPEUTICKÉ PODPORY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CIVILIZAČNÍCH CHOROB

Vysoký výskyt civilizačních chorob, včetně úzkostí, depresí, nespavosti jsou častým produktem neřešeného stresu. Podle japonských vědeckých studií v léčbě civilizačních chorob je velmi účinná lesní terapie.

Lesní terapie dokáže značně zlepšovat kardiovaskulární a metabolické soustavy, podporuje imunitní systém a snižuje výskyt onkologických onemocnění.

Institut má za cíl poskytovat psychologickou podporu lidem s civilizačními nemocemi, včetně psychických potíží (deprese, úzkosti, fobie, psychospirituální krize, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, panické ataky, psychosomatické potíže apod.), ale také při pracovním přetížení, syndromu vyhoření, náhlých krizových stavech formou inovativního směru Eko Arteterapie, individuálními konzultacemi, skupinovými a pobytovými programy v přírodě.

Institut spolupracuje s řadou odborníků z oblasti psychologického poradenství, adiktologie, psychiatrie a sociální práce, včetně certifikované biodynamické a kraniosakrální terapie.

Eko Arteterapeutické programy Institutu pomáhají lidem pochopit souvislosti psychických potíží, rekonstruovat psychickou odezvu a přenést pozitivní zkušenost do běžného života. Programy rovněž podporují kompetence a odpovědnost za vlastní zdraví. Jsou postaveny na komplexním holistickém přístupu, pracuje se v nich s metodou 4pilířů podle Jany Merhautové.

Eko Arteterapeutické pobyty jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzickým i psychickým dispozicím s ohledem na zdravotní stav klienta. Jsou motivační, silně zdrojové a posilují psychickou i fyzickou kondici. Přestože bývají tematicky zaměřené, jsou individuální témata klientů upřednostňována.

VYBUDOVÁNÍ LESNÍ KLINIKY

Je známé, že pobyt v přírodě má obecně blahodárný vliv na naše zdraví, regeneruje organismus, povzbuzuje pozitivní myšlení, uvolňuje stres, snižuje úzkost, zpomaluje biologické procesy v těle. Mezi další, méně známé využití pobytu v přírodě, patří její projektivní možnosti. Díky soustředěnému pozorování detailů krajiny a vyhodnocení symbolické roviny projekčního obrazu je možné uvidět stav fyzické a psychické kondice, pochopit význam aktuálních osobních témat i nalézt cestu k jejich řešení. Aktivace empatického vnímání přírody propojuje se sebeempatií a multismyslovou citlivostí. Velký léčivý potenciál přírody spatřujeme také v jejím diskomfortu a psychické odezvě na něj. Diskomfotní účinky přírody pomáhají překonávat přednastavené a často neopodstatněné limity a navyšují vůči nim přirozenou rezistenci. Dalším léčivým účinkem přírody je její estetická rovina a schopnost člověka tuto estetiku vnímat. Dlouhodobější působení léčivého potenciálu přírody umocňuje účinnost Eko Arteterapeutické práce.

Záměrem Institutu je vybudovat LESNÍ KLINIKU V PŘÍRODĚ. Vznikne tak útočiště pro regeneraci duševního i tělesného zdraví. Lesní klinika bude poskytovat psychologickou podporu v akutní krizi, prevenci i následné péči v Eko Arteterapeutickém přístupu.

Bude určena pro každého, kdo se cítí být psychicky či fyzicky vyčerpán, kdo potřebuje na nějaký čas odejít ze stresově náročného prostředí dopřát si vydatný odpočinek a načerpat novou energii. Pobyty budou určeny také jako preventivní opatření před psychickým kolapsem nebo jinými nežádoucími psychosomatickými reakcemi organismu. Prioritou při práci s psychikou, regenerací organismu i racionální učící složkou člověka je důraz na prostředí, ve kterém se tyto procesy odehrávají. Atraktivitou tohoto centra bude pobyt v prostředí divoké přírody CHKO Labské pískovce a Národní park České Švýcarsko. Lesní klinika bude nabízet individualizované krátkodobé i dlouhodobější pobyty.

Lesní klinika bude určena primárně pro dospělé osoby, v případě potřeby pro rodiče a děti od 6 let, kteří řeší psychické, psychosomatické, vztahové potíže či se zájmem o preventivní programy nebo potřebují na nějaký čas změnit prostředí a věnovat se své psychické a fyzické kondici. Program bude koncipován tak, aby odpovídal individuálním potřebám klienta a uplatňoval v plné šíři Eko Arteterapeutické principy.

V současné době probíhá příprava projektu a kampaně na zakoupení vlastního zázemí, ve kterém se propojí KNOW-HOW s vhodnými investičními prostředky na výstavbu LESNÍ KLINIKY.

Naším cílem je zajistit finanční, materiální i mediální podporu pro zpracování a realizaci projektu.

Institut plánuje vícezdrojové financování (stávající vlastní činnost Institutu, grantové a dotační aktivity, firemní fundraising, podpora filantropů, donátorů, sponzorských darů).

Pro finanční podporu Institutu na výstavbu a činnost Lesní kliniky máme bankovní účet: 2201378359/2010

PRIVÁTNÍ PRAXE JANA MERHAUTOVÁ
PROJEKT LESNÍ KLINIKA
GARANTOVANÉ ČINNOSTI