Eko Arts Therapy Institut
Mgr. Jany Merhautové

EKO ARTS PSYCHOTERAPEUTICKÝ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

“Vše, co potřebuješ vědět, najdeš v přírodě” C.G. Jung

Institut byl založen Mgr. Janou Merhautovou, Artpsychoterapeutkou a supervizorkou s 25 letou praxí v oboru.
Slouží lidem, kteří potřebují regenerovat svůj psychický stav, lépe poznat fungování vlastní psychiky,  nastolit duševní rovnováhu či udělat ve svém životě změnu.
Jeho záměrem je vybudovat PSYCHÉ LÁZNĚ s krizovým centrem v přírodě, na území Národního parku České Švýcarsko.
V současné době probíhá kampaň na zakoupení pozemku, kde vznikne zázemí pro aktivity Institutu.

Poslání Institutu

Zavedení inovativního psychoterapeutického směru Eko Arts Terapie do ČR

Institut má za cíl věnovat podporu lidem s civilizačními nemocemi, včetně psychických potíží (deprese, úzkosti, fobie, psychospirituální krize, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, panické ataky, psychosomatické potíže apod.), ale také při pracovním přetížení, syndromu vyhoření, náhlých krizových stavech apod. Pomáhá v péči o duševní zdraví, prevenci či nápravě psychicky náročných situacích, opět nalézt duševní rovnováhu, podporuje kompetence a odpovědnost za zdraví. Je určen i pro lidi, kteří jsou psychicky vyčerpaní a potřebují odejít na nějaký čas ze stresově náročného prostředí, dopřát si vydatný odpočinek a načerpat novou energii či získat nadhled. Mají možnost svůj stav konzultovat také s psychiatrem, který je garantem Institutu.

Eko Arts terapeutická podpora při léčbě civilizačních chorob, psychických potíží, prevence a péče o duševní zdraví, rozvoj environmentální gramotnosti

Poskytovat psychologickou podporu formou inovativního směru Eko Art, individuálními konzultacemi, skupinovými a pobytovými programy v přírodě.

Eko Art psychoterapeutické pobyty jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzické i psychické kondici i zdravotnímu stavu klienta. Jedná se o účinnou formu psychologické podpory, která je díky několikadennímu procesu intenzivní a zážitková. Dostává se do hlubokých úrovní psychiky a je značně transformační. Pobyty bývají tematicky zaměřené, přesto jsou individuální témata klientů upřednostňována.
Pobyty jsou většinou víkendové, probíhají v prostředí Národního parku České Švýcarsko. Pracuje se s mapou psychiky, jejími zdroji a ritualizací.

Metoda EKO ARTS je založena na silném osobním prožitku v přírodě, kreativním sebevyjádření a hlubinně orientované analýze. Probíhá za každého počasí, v každém ročním období, ve dne i v noci. Aktivuje přirozené smysly, instinkty i emoce. Výtvarným ateliérem se stává krajina, jejímž prostřednictvím dochází k zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Ty se zobrazují v tvořivé činnosti i v projekčním plátnu, které poskytuje krajina. Eko Art terapie rozšiřuje mimosmyslové vnímání (práce s 54 smysly podle Dr. Cohena), práce se symbolikou, fantazií a inspirací.

Jedná se o komplexní systematickou psychologickou práci, která uvolňuje nefunkční obranné mechanismy, bránící člověku fungovat v souladu se svými životními potřebami. Uvolňuje a integruje traumata, hluboké rány a nastavuje přirozenou cestou, neinvazivně funkční vzorce chování.

Skrze sílu prožitku a analytický dialog lze odhalit fungování osobnosti, funkční i nefunkční obranné mechanismy. Dlouhodobějším působením této metody se klient dostává blíže svým přirozeným smyslům a instinktům.

JEŠTĚ VÍCE O METODĚ

Vybudování „Psyché lázní“ a zajištění krátkodobých i dlouhodobějších pobytů s podpůrným psychoterapeutickým programem, podpory v psychické krizi

Záměrem Institutu je vybudovat PSYCHÉ LÁZNĚ s krizovým centrem v PŘÍRODĚ.

Program Psyché lázní bude pomáhat lidem v péči o duševní zdraví. Bude určen pro každého, kdo se cítí být psychicky či fyzicky  vyčerpán, kdo potřebuje na nějaký čas odejít ze stresově náročného prostředí, dopřát si vydatný odpočinek a načerpat novou energii či získat nadhled. Pobyty budou určeny také jako preventivní opatření před psychickým kolapsem nebo jinými nežádoucími psychosomatickými reakcemi organismu. 

VÍCE O PSYCHÉ LÁZNÍCH

Zajištění stmelujících programů pro rodiny, terapeutických pobytů pro rodiče a děti, edukační a psychologická podpora

Eko Art terapeutické programy pro rodiče a děti poskytují smysluplně prožitý společný čas převážně v přírodě s kreativní tvorbou, jejchž cílem je objevovat nevyslovené či neprojevené potřeby dětí a rodiče získávají podporu ve svých kompetencích.
Programy jsou skupinové a pobytové. Kreativně analytická terapeutická práce pomáhá porozumět některým zátěžovým situacím v rodině, vyladit hodnoty všech jejích členů, ujasnit pravidla a hranice a posílit vzájemnou spolupráci.
Vděčným tématem bývá vzájemná komunikace, emocionální vyjádření se, ale také pochopení rozdílu mezi tím, co děti nárokují a co doopravdy potřebují. Nejsilnějším tématem bývá míra kompetencí dětí, v návaznosti na věk, zralost a rodový příběh.
Cílem Eko Art terapeutických pobytů je nahlédnout na takové vzorce a programy a osvobodit se z nich. pobyt v přírodě přináší nevšední hluboké zážitky jako například noční putování krajinou, poznávání přírody, brodění řeky spojené s jejím úklidem, stavění bivaku a přenocování v něm, společné i samostatné malování, práci se dřevem, ritualizované setkání dětí a dospělých nad rodinnými tématy, všímavost vůči životnímu prostředí, ale také vzájemné sdílení a odpočinek.

Realizace odborného vzdělávání, akreditovaného MŠMT a MPSV (výcviky, kurzy, workshopy, přednášky, konference, stáže apod.)

Zajišťovat odborné vzdělávání, akreditované MŠMT a MPSV – výcviky, kurzy, workshopy, konference, stáže apod.

Institut je veden jako akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV.
Nabízí dlouhodobé akreditované výcviky v metodě Eko Arts (Eko Arteterapie a Eko Artefiletika) garantované Českou arteterapeutickou asociací, Krizové intervenci a Manažarských dovednostech. Dále poskytuje také krátkodobé kurzy, akreditované MPSV, určeny pro oblast sociálních služeb. Institut funguje také jako místo prevence a péče o duševní zdraví, kde probíhají odborné přednášky, kurzy, workshopy.

VÝCVIKY A KURZY

 

Rozvoj Eko Art principů v supervizi

Rozvíjet a uplatňovat nové směry v supervizi zážitková forma prevence syndromu vyhoření, podpory profesních rolí, týmové spolupráce. Efektivněji přináší zlepšení vztahů na pracovišti i řešení krizových a zátěžových situací

Institut působí v oblasti supervizní podpory. Jedná se o odbornou pomoc pro profesionály pomáhajících profesí, kteří se učí reflektovat své jednání, získávat zpětnou vazbu, podporu i náhled na konkrétní pracovní situace. Supervize pomáhá snížit dopad negativního působení nadměrné psychické zátěže na jednotlivce, předchází syndromu vyhoření a je účinnou pomocí ve zvládání profesních kompetencí. Specializujeme se na supervizi sociálních služeb, arteterapie, artefiletiky. V supervizi se zaměřujeme na celý organizační systém (supervize organizace), formou psychologické i metodické podpory).
Novinkou je výjezdní a outdoorová supervize, uplatnění prvků Eko Art. Výhodou výjezdní supervize je možnost opustit pracovní prostor, věnovat více času pracovníkům i organizačním procesům, navzájem se poznat v jiných situacích a získat větší odstup od pracovní zátěže.
Outdoorová supervize je vhodná pro týmy či organizace, které potřebují aktivovat vyšší odolnost vůči psychické i fyzické zátěži. Tato forma supervize pomáhá rovněž řešit konflikty na pracovišti.

Podpora nově vznikajících celospolečensky přínosných projektů

Vytvářet prostor pro nově vznikající celospolečensky přínosné projekty. Jedná se o Eko artefiletickou lesní mateřskou školku „Vážka“, Tvůrčí skupinu „Self Made Salamander“, „V tichu lesa“ – provázení umírajících v přírodě

  • Ekoartefiletická lesní mateřská školka „Vážka“

Eko Art Therapy Institut působí v Ekoartefiletické lesní mateřské školce Vážka, zejména v oblasti akreditovaného Eko artefiletického vzdělávání a supervizní podpory. Vzdělávání a výchova dětí probíhá převážně ve volné přírodě. Vizí školky je dítě, které čerpá sílu z přírody, ve které žije, roste a zraje. Umělecké výrazové prostředky, expresivní či estetický zážitek pomáhá integrovat osobnost. Slouží jako prevence psychosociálních poruch, patologických jevů u mladistvých ve společnosti. Rozvíjí kreativitu, učí a vychovává pomocí prožitku v přírodě a umění. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet. Tento projekt vznikl za velké podpory obce Srbská Kamenice, školka je zapsána v rejstříku lesních MŠ i v Asociaci.

  • Eko Arts Studio

Studio je zaměřené na uplatnění Eko Artefiletických a umělecko-výchovných metod v pedagogické a volnočasové oblasti. Vizí Studia je pracovat s dramatickými, výtvarnými, audiovizuálními, literárními i ostatními formami umění. Studio tento postup plánuje aplikovat také ve své autorské umělecké tvorbě.

Studio vzniklo pod záštitou a s garancí Eko Art Therapy Institutu. Institut zde pravidelně poskytuje supervizní a metodickou podporu.

Ve spolupráci s Institutem budou do budoucna organizovány i kurzy v této metodě, akreditované MŠMT.

  • Tvůrčí skupina „Self Made Salamander“

Institut působí v oblasti supervize autorské tvorby, psychologické podpory a odborné práce s publikem. Tvůrčí skupina sdružuje umělce, kterým poskytuje příležitost sdílet výsledky vlastní autorské tvorby v oblasti dramatických, výtvarných, audiovizuálních, literárních a ostatních formách umění. Umělecká činnost vychází z osobních zkušeností s metodou Eko Art Therapy, která jim pomohla zužitkovat umělecko-terapeutickou práci s nevědomím a objevit celistvost uměleckého potenciálu i skrytých talentů. Cílem umělecko-terapeutického díla je vtáhnout publikum do děje nejen uměleckým dojmem, ale především porozuměním emocionality zobrazených témat. Díky tomu je podpořen léčivý vliv na psychiku umělce i diváka.

  • V tichu lesa“ – provázení umírajících v přírodě

V rámci Institutu plánujeme realizaci projektu „Provázení umírajících v přírodě“. Cílem je vytvoření přirozeného prostoru pro umírající a jejich rodiny, kteří nechtějí poslední chvíle života trávit za zdmi nemocnic a svůj odchod by rádi spojili s volným a přirozeným prostorem, jenž poskytuje pouze příroda.

Aktivní účast na odborných konferencích, výzkumech a publikační činnosti

Podílet se na výzkumech a provozovat publikační činnost

Institut plánuje angažovat se při překladech zajímavých a dosud v českém jazyce nedostupných odborných publikací. Zároveň podporuje spolupráci s autory inovativních psychoterapeutických metod. Prvním autorským dílem, které Institut podporuje, je vznik knihy Mgr. Jany Merhautové o Eko Arteterapii.

PSYCHÉ LÁZNĚ
EKO ARTS STUDIO