4 PILÍŘE EKO ARTETERAPIE

Eko Arteterapie je inovativní psychoterapeutický směr, zaměřený na umělecký způsob sebevyjádření, analytickou práci s psychikou, v propojení s technikami a pobytem v přírodě. Probíhá za každého počasí, v každém ročním období, v denních i nočních hodinách. Výtvarným ateliérem se stává krajina, jejímž prostřednictvím dochází k zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky.
Svou roli hraje také systematická práce s 54 smysly podle konceptu Dr. Cohena, rozšiřující emocionální, tělesnou, fyzickou i hormonální citlivost.
Celoroční Eko arteterapeutické programy pomáhají lidem s psychickými potížemi pochopit jejich příčiny, rekonstruovat psychickou odezvu a přenést pozitivní zkušenost do běžného života. Programy rovněž poskytují prevenci před psychickým kolapsem a podporují smysluplnost života.

Účinnost 4 pilířů, které odráží princip Eko Arteterapie je komplexní práce s osobností, psychickou odezvou, kreativní formou sebevyjádření na hluboké neuvědomované úrovni, propojení s technikami v přírodě a jejími projekčními možnostmi, multismyslovou aktivací i posílením imunitní odezvy organismu.
Pracuje s osobními zkušenostmi jedince, hluboce uloženými dědičnými informacemi, jedinečností
vlastní identity, ale také s rozvojem talentů a schopností a aktivací spirituální úrovně života. Integrace těchto principů pomáhá v mnohovrstevnatém systému osobnosti nalézt rovnováhu v psychice.
První 3pilíře přinášejí konkrétní způsoby práce s psychikou. Čtvrtý pilíř dokresluje jejich účinky na psychiku a cestu k celistvosti osobnosti.

1. PILÍŘ: ARTETERAPIE, UMĚLECKÉ SEBEVYJÁDŘENÍ

Arteterapie je forma psychoterapie, postavena na intuitivní autorské tvorbě a schopnosti vyjádřit se jinak než slovy. Pracuje s kreativním sebevyjádřením, které není postaveno na talentech či naučených dovednostech. Při arteterapii nejde o výsledek díla, ale prožitek a možnost objevit výpověď svého nevědomí. Zapojuje symbolickou rovinu, nechává mluvit tvary, barvy, symboly, dynamiku. Arteterapie poskytuje příležitost nahlédnout za oponu běžné racionální úrovně, protože rozšiřuje úhel pohledu a tím nabízí širší kontext k pochopení vlastního problému nebo tématu.

Symbolický jazyk uměleckého sebevyjádření je silnou diagnostickou metodou. Analytickým rozhovorem nad spontánní tvorbou nabízí příležitost pochopit skryté vnitřní motivy.
Součástí terapeutického procesu jsou různé umělecké techniky, například
exprese, intuitivní malování, tematická tvorba, vytváření artefaktů, land art, fotografování či autorské psaní, ale také prvky psychodramatu, modelování či sochání rolí.


2. PILÍŘ: EKOPSYCHOLOGIE A DISKOMFORT V PŘÍRODĚ

Rozvoj ekopsychologické gramotnosti podporuje zdravější vztah k vnějšímu i vnitřnímu životnímu prostředí. Příroda poskytuje projekční plátno k zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Krajina se stává uměleckým ateliérem, v němž lze zachytit zkušenosti s divokou přírodou do autorské tvorby např. psaním, malováním, modelováním, land artem, fotografováním apod. K tomuto pilíři také patří práce s mírným environmentálním stresem. Asistovaným vystavením se diskomfortu ve volné přírodě (např. chladu, nepříznivému počasí, tmě, náročnější fyzické aktivitě, přítomnosti zvířat, několikahodinovému osamocení, půstu) a psychologickou podporou v reakcích na ně dochází k rozvoji psychické a fyzické kondice.

Technika Jany Merhautové „Poustevnický čas“, je inspirovaná prací Plotkina. Jedná se o osamocený, 24 nebo 36hodinový pobyt v přírodě, za každého počasí, ideálně v každém ročním období. Časový horizont i tempo klienta je při tom plně respektováno a přizpůsobeno individuálním potřebám. Je K tomuto pilíři patří systematická práce s konceptem 54 smyslů/citlivostí člověka, podle Dr. Cohena. Probíhá za pomoci speciálních environmentálních technik.


3. PILÍŘ: PSYCHODYNAMICKÝ PŘÍSTUP V REKONSTRUKCI PSYCHIKY

Rekonstrukce psychiky pomáhá mobilizovat její traumatizované části ke spolupráci s těmi zdravými a obnovuje nezraněnou odezvu na spouštěč. Psychodynamický přístup pomáhá se zpracováním osobních témat, posílením kompetencí a integrací osobnosti. V rekonstrukci psychické odezvy pomáhá autorská tvorba, která slouží jako nástroj klienta k sebevyjádření. Zobrazují se v ni vědomé i nevědomé části psychiky a uvolňují se komplexy. Skrze hlubinnou analýzu obrazů a osobních procesů klienta dochází k interpretaci jejich obsahů. Dostáváme se k příčinám, somatických, vývojových, vztahových i jiných psychických potíží. Tato metoda je účinná, protože mapuje potřeby klienta a zároveň mu ukazuje léčivý plán. Umělecko-terapeutické přístupy v psychice ukotvují tvořivou formou zrekonstruovaný obraz. Neoddělitelnou součástí celého léčivého procesu je také vzdělávání, aby klient lépe porozuměl, co se v jeho psychice odehrává.

Ritualizace psychických procesů je technika Jany Merhautové, která vychází ze základů Hellingera a Morena. Pomáhá s rekonstrukcí psychiky na základě změny v psychické odezvě na trauma.

V psychice i těle máme hluboce uložený emoční obraz, vycházející jednak z autobiografické paměti klienta a jeho nezpracovaných osobních témat, ale také z vlivu transgeneračních traumat. Autorská tvorba zobrazuje aktivované téma i vliv osobního či rodového příběhu. Obrazem se aktivuje jakýsi vizuální otisk „mapy psychiky“. Ten se tvoří na hluboké úrovni klientova nevědomí.

Ritualizace externalizuje mapu psychiky. Skrze vybírané zástupce z řad členů skupiny do rolí reprezentují personifikované části klientovi osobnosti a beze slov vstupují do vzájemných interakcí. Tato fáze ritualizace poskytuje klientovi uvědomovanou konfrontaci. Celý proces umocňuje emočně silná hudba. Z velké části dochází k časovému a vývojovému posunu osobnosti a její emoční odezvě. Konfrontace je způsob zacházení s komplexy, které uvolňují potlačené či nevyjádřené emoce klienta a integrují jeho osobnost.


4. PILÍŘ: INTEGRACE 4 VRSTEV OSOBNOSTI

Celistvost práce s osobností je postavena na její integraci vzájemně se prolínajících čtyř vrstev osobnosti. Pokud je některá opomenuta, nemůže osobnost fungovat celistvě. První vrstva se týká osobních zkušeností člověka, jeho zranění a traumat. Nezáleží na tom, zda si je dotyčný pamatuje nebo jestli na ně nevědomě reaguje. Druhá vrstva je uložená v transgeneračních traumatech, jejichž přenos má vliv na současný životní příběh dotyčné osoby. Třetí vrstva odhaluje fungování vlastní psychiky, mezi které patří například celková dynamika osobnosti, včetně obranných mechanismů, komplexů, paměti a sociálně-emoční sítě. Čtvrtá vrstva je inspirována transpersonální psychologií. Je esencí každého jedince, která bývá propojená s psyché a archaickou zkušeností. Je vázána na spirituální rozměr života, propojuje se smyslem vlastní existence.

Čtvrtá vrstva rovněž propojuje člověka s přírodou na bazální úrovni. Přirozeným způsobem zprostředkovává mimořádné zkušenosti, někdy až mystického charakteru, při nichž může docházet k těsnému propojení s rostlinami, zvířaty, vesmírem. Spojuje jedince s primární touhou uplatňovat své talenty v souladu s vlastní Duší a Universem. Integrace těchto vrstev osobnosti vychází z praxe Jany Merhautové.

Alternativní podpůrné metody

Aurasoma

Barevné spektrum emulzních lahviček z rostlin, bylin a minerálů, harmonizují energetickou rovnováhu člověka.

Dôterra

Certifikované, čisté oleje terapeutické třídy “Certified Pure Therapeutic Grade”. Jsou blahodárné při uvolňování stresu, pomáhají při práci s emocemi a psychické stabilizaci.

Zyto Compass

Biorezonanční diagnostický přístroj, který měří informační a energetické pole člověka a doporučí vhodné éterické oleje které aktivují emocionální rovnováhu.

Bodywave

Hudební rezonanční lůžko je unikátní dřevěný hudební nástroj, na jehož spodní straně jsou umístěny speciálně laděné struny. Hrou na struny dochází k rezonanční bezdotykové masáži, která působí svými vibracemi přímo do buněk, tkání, a tělesných orgánů, uvolňuje napětí.

Léčivé tóny netradičních hudebních nástrojů

Zvuková meditace speciálně laděnými gongy, tibetskými mísami, aqua phonem, zvukovými rotačními vlnami, ocean drumem apod.