EKO ARTS TERAPIE

Cílem psychoterapeutického poradenství je komplexní náhled na fungování osobnosti, hledání „kořene problému“ . Psychologická analýza a podpora vede k regeneraci psychických potíží, posílení vlastních kompetencí, osobní zralosti i posílení imunitního systému. Základním předpokladem úspěšného zpracování psychicky náročných témat je také vlastní inciativa klienta a ochota angažovat se ve změně. Nejčastější témata, která se v psychoterapeutickém poradenství vyskytují jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, poruchy příjmu potravy, traumata, ale také psychosomatické onemocnění. Psychoterapeutické poradenství je zaměřené také na poznávání principů onemocnění, objevování vlastních regeneračních zdrojů a inspirativních mechanismů. Své místo zde má i práce s psychospirituální krizí či dopad spirituálně náročných témat na člověka. K dalším tématům patří také práce s rodinami, které řeší  vztahové potíže, výchovné problémy dětí nebo při potížích s ADHD.

Jedná se o komplexní systematickou psychologickou práci, která je zaměřená na inovativním psychoterapeutickém směru Eko Arts – Propojení uměleckých terapií, primárně ARTETERAPII s EKOPSYCHOLOGIÍ a TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIÍ.
Eko Arts Terapie pracuje s uměleckým sebevyjádření, které není postaveno na talentech či naučených dovednostech, ale na intuitivní spontánní autorské tvorbě a schopnosti vyjádřit se jinak než slovy. Je postavena primárně na arteterapii, využívá i prvky aromaterapie, muzikoterapie, psychodramatu, pohybové či expresivní terapie, ale také teatroterapie. Prohlubuje práci se symbolikou, posiluje fantazii a přináší inspiraci.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
SKUPINOVÁ TERAPIE
POBYTOVÁ TERAPIE

Metody psychoterapeutického poradenství

Arteterapie

Arteterapie je forma psychoterapie, která má umělecký charakter. Nespoléhá se pouze na slovní vyjádření, zapojuje symbolickou rovinu jako sdělení. Řeč nevědomí přináší možnost nechat za sebe mluvit tvary, barvy, symboly či vzájemnou dynamikou mezi nimi. Nechává nahlédnout za oponu běžné racionální úrovně, rozšiřuje úhel pohledu, nabízí širší kontext k pochopení vlastního problému. Pomáhá uchopit sebe celistvěji. Může se jednat například o expresivní techniky, intuitivní malování, tematickou tvorbu, vytváření artefaktů, land art či autorské psaní. 

Symbolický jazyk je silnou diagnostickou metodou a analytickým rozhovorem nad tvorbou nabízí obrovskou příležitost pochopit skryté vnitřní motivy. Při arteterapii nejde o výtvarnou dovednost, ani o výsledek, důležitý je prožitek a možnost objevit výpověď svého nevědomí.

Součástí uměleckého způsobu terapeutického procesu je také zařazení prvků psychodramatu, modelování či sochání rolí. Své místo zaujímá také ritualizace.


Ritualizace

Často žijeme vlastní programy a přesvědčení, vycházející z autobiografické paměti. Většinou si ani neuvědomujeme, že žijeme minulostí, zkušenost byla tak silná, že se k ní nevědomě stále vracíme.
Princip ritualizace pomáhá podívat se, jaké hry hrajeme se svou myslí a psychikou. Jedná se o symbolické vyjádření „mapy psychiky“ a konfrontaci s ní. Při ritualizaci vycházíme ze zakázky jedince, s přihlédnutím k souvislostem osobního i rodového příběhu. Součástí ritualizace je také tvorba scénáře a „modelování“ situace. Autorská tvorba zachycuje vnitřní obraz této „mapy“ a jejím převedením do „sochání“ ji aktivuje. Při doprovodu emocionálně silné hudby příběh ožívá. 

Díky konfrontaci s aktivovaným příběhem se lépe uvolňují potlačené či nevyjádřené emoce. Rozehrávají se vnitřní obrazy, vstupují do interakce s dotyčnou osobou. Ta se může potkat s něčím, či někým, co výrazně ovlivňuje jeho současný život, např. zdravotní stav, vztahy či názorové přesvědčení. Prostřednictvím silného prožitku lze lépe poznat princip fungování vlastní psychiky i nahlédnout na optimální způsob proměny. Jedná se o analytickou práci s dynamikou nevědomí a integraci potlačených nebo vytěsněných částí osobnosti. Důležitý je také náhled na funkčnost obranných mechanismů a práce se změnou vztahových postojů. Tím dochází k zásadní proměně a regeneraci psychických i psychosomatických potíží.


Ekopsychologie

Ekopsychologie se zabývá vztahem člověka k životnímu prostředí, jeho ochranou, etikou i estetikou.  Zkoumá propojení člověka s přírodou, vliv přírody na člověka, na jeho psychické i fyzické zdraví.
Eko Arteterapie pracuje s principy ekopsychologie a zároveň přináší arteterapii do přírody. Eko Arteterapie Institutu probíhá v divoké přírodě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Propojuje arteterapeutické techniky se silnými prožitky v přírodě. Krajina dokáže přirozeně vytvořit projekční plátno psyché a poskytnout prostor pro netradiční formu sebevyjádření. Tato forma práce někomu vyhovuje od prvního okamžiku, je mu blízká, přirozená a příjemná Jinému může zpočátku navodit strach či úzkost, ale pod terapeutickým vedením dochází ke zmírnění i vymizení takových projevů. Několikahodinovým působením denní či noční krajiny, soustředěností na detaily okolí i citlivějším vnímání těla, dochází ke zpomalování biologických pochodů a postupně i zklidňování celého organismu.

Svou roli hraje také systematická práce s 54 smysly (koncept Dr. Cohena), rozšiřující emocionální, tělesnou, fyzickou i hormonální citlivost. Trénink práce s těmito smysly probíhá za pomoci speciálních technik. Například několika hodinový osamocený pobyt v přírodě, tzv. „Poustevnický čas“ je ideální k navázání hlubší práce se zmiňovanými 54 smysly. Posílení intuitivního vnímáním podporuje propojení se zdravými instinkty, což má vliv na imunitní systém. V tomto čase je i více prostoru věnovat se kreativně analytické práci, která je doplněna terapeutickým vedením. Čas i tempo klienta je plně respektováno a přizpůsobeno individuálním potřebám. Otočení pozornosti od okolní krajiny k sobě je jedinečnou příležitostí zachytit tyto zkušenosti a prožitky do autorské tvorby (např. psaní, malování, sochání, vizualizace, land art apod. V propojení s hlubinnou analytickou prací dochází snadněji ke zpracování osobních témat i jejich integraci.


Transpersonální psychologie

Transpersonální pojetí psychologie zahrnuje ve společnosti často ignorovaný a přitom tolik chybějící spirituální rozměr člověka. Nejedná se o náboženský fanatismus ani únik od reality. Zahrnuje archaickou touhu člověka po celistvosti a duchovním rozvoji.
Eko Arteterapie propojuje člověka s přírodou na bazální úrovni. Mnohahodinové meditační pobyty v přírodě, spojené se speciálními technikami (aktivace 54 smyslů člověka dle Dr. Cohena) mohou u některých jednotlivců navodit rozšířený stav vědomí, bez podávání jakýchkoliv psychedelik.

Příroda dokáže přirozeným způsobem zprostředkovat mimořádné zkušenosti, někdy až mystického charakteru. Může docházet k těsnému propojení s rostlinami, zvířaty, vesmírem a navodit přesahující spirituální rozměr. Existence takových zážitků, mající duchovní charakter má pozitivní dopad na duševní život člověka.

Alternativní podpůrné metody

Aurasoma

Barevné spektrum emulzních lahviček z rostlin, bylin a minerálů, harmonizují energetickou rovnováhu člověka.

Dôterra

Certifikované, čisté oleje terapeutické třídy “Certified Pure Therapeutic Grade”. Jsou blahodárné při uvolňování stresu, pomáhají při práci s emocemi a psychické stabilizaci.

Zyto Compass

Biorezonanční diagnostický přístroj, který měří informační a energetické pole člověka a doporučí vhodné éterické oleje které aktivují emocionální rovnováhu.

Bodywave

Hudební rezonanční lůžko je unikátní dřevěný hudební nástroj, na jehož spodní straně jsou umístěny speciálně laděné struny. Hrou na struny dochází k rezonanční bezdotykové masáži, která působí svými vibracemi přímo do buněk, tkání, a tělesných orgánů, uvolňuje napětí.

Léčivé tóny netradičních hudebních nástrojů

Zvuková meditace speciálně laděnými gongy, tibetskými mísami, aqua phonem, zvukovými rotačními vlnami, ocean drumem apod.