VÝCVIKY

Výcviky jsou koncipovány jako dlouhodobější trénink profesních dovedností. Důraz klademe na odbornost, komplexnost, teoretické ukotvení oboru, sebezkušenost, tréninky odborných dovedností, vlastní praxi, metodické vedení i supervizní podporu. S ohledem na novelu zákona o pedagogických pracovních nás MŠMT informovalo, že již nadále není zákonná povinnost akreditovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a tudíž nadále již nebude akreditace udělovat. Výcvikové programy jsou garantovány Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem.

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY


ZÁKLADY ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE (2022-2024)

Dvouletý akreditovaný výcvik MŠMT garantovaný Českou arteterapeutickou asociací
(360 hodin)

Eko Arteterapie propojuje hlubinnou arteterapii, ekopsychologii a transpersonální přístup, zabývá se jejím harmonizačním vlivem na psychiku. Jedná se o psychosociální podporu, která pomáhá obnovit kreativitu a schopnost se sebevyjádřit jinak než slovy. Zároveň ukazuje, jak lze obnovit hluboký kontakt s přírodou. Učí, jak si všímat paralelních procesů v intuitivní umělecké tvorbě i v projekcích člověka do krajiny, a jak s těmito výstupy dále terapeuticky zacházet.

Výcvik probíhá.
Místo: privátní praxe Mgr. Merhautové, Labská 17, Děčín I

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

BLIŽŠÍ INFORMACE

Výcvik Eko Arteterapie umožňuje sebezkušenostní zážitkovou formu učení, propojenou s teoretickým základem a rozvojem osobních i profesních kompetencí. Je zdrojem velkého množství umělecko-projektivních technik s analytickým přístupem. Vychází ze základů Arteterapie, která se zabývá intuitivním výtvarným sebevyjádřením skrze barvy, symboly, dynamiku, a to například malováním, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií, dále se zabývající jejich významy.

Nástroj Eko Arteterapie přináší možnost přirozenou cestou snadněji zahlédnout podvědomé fungování osobnosti. Přináší informace a kontakt s nevědomím. Ukazuje možnosti, jak proměnit reakce psychiky na krizové či zátěžové situace.

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá v každém ročním období, za každého počasí, v denní i noční dobu. Nabízí možnost autenticky tvořit přímo v přírodě a získávat nové zkušenosti. Pracuje s diskomfortem a změnou pohledu na něj, skrze jeho detailnější poznávání, i se změnou přesvědčení o vlastním limitu. Zobrazuje osobnost a její fungování, pomáhá uchopit krize i příležitosti, dává praktický návod k proměně v přístupu k sobě.
Komplexní vlivy, jako je správné načasování, konkrétní místo v krajině(rokle, les, louka, divoká řeka, skály), podmínky (zima, déšť, vítr, tma, slunce), ale také zkušenost zůstat o samotě sami se sebou, významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii.

Vztah k přírodě a schopnost vnímat ji skrze některé z 54 smyslů/citlivostí člověka zároveň otevírá hlubokou intuici a pud sebezáchovy. Spirituální úroveň přírody doplňuje prázdná místa v člověku, spojuje ho s Duší a hlubokou smysluplností zdravého fungování v tomto světě.

Lektorský tým:
Odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová
Lektorka: Mgr. Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Bc. Adam Kyprý, Kateřina Cibulková, Šárka Zimová Dostálová

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden pětidenní a čtyři čtyřdenní setkání. Začátek prvního dne čtyřdenního setkání je ve 12 hodin, závěr posledního dne cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 24 000 Kč/rok (180 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy(motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání (i započaté) a přijímací pohovor

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu:podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu,
závěrečná písemná práce na cca 10 stran (popsaná zkušenost s technikou, případně kazuistika), kolokvium, obhajoba formou prezentace se sebereflexí

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).


ARTEFILETIKA – EKO ARTEFILETIKA (2022-2024)

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin)

Eko Artefiletika propojuje artefiletiku s aplikovanou ekopsychologií. Umocňuje zážitkové a pedagogické arte techniky s tvorbou v přírodě, podporuje rozvoj osobnosti. Příroda a umělecká tvorba vytváří prostor pro intuitivní vyjádření, posiluje vlastní citlivost a smyslovou orientaci. V Eko Artefiletice probíhá osobní zkušenost s některými z 54 smyslů podle Dr. Cohena, otevírá sebeempatii i větší senzitivitu vůči životnímu prostředí. Posiluje vztah k přírodě i schopnost se v ní zdravě pohybovat. Aplikovaná Eko Artefiletika rozvíjí kreativitu skrze umělecké výrazové prostředky, učí zážitkem v přírodě pojmenovat své emoce i události. Podporuje sociální vztahy a vazby, kultivuje komunikaci, otevírá vzájemné sdílení.

Výcvik probíhá.
Místo: privátní praxe Mgr. Merhautové, Labská 17, Děčín I

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 0

BLIŽŠÍ INFORMACE

Pobytem v přírodě, působením vlivu počasí a živlů, střídáním denní i noční doby, dochází k silnějšímu vnímání krajiny a přináší autentický záznam uměleckou tvorbou (malováním barvami nebo dostupnými přírodninami, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií). Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní dialog nad výtvarným dílem.

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je možné ji využívat ve volnočasových aktivitách, při práci s dětmi například ve výtvarné, hudební občanské výchově nebo edukaci zdravého životního stylu, při environmentálních aktivitách, v psychologických či seberozvojových tématech, ale také v programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů nebo v psychosociální oblasti.

Lektorský tým:
Odborný garant: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Lektorka: Mgr. Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Bc. Adam Kyprý, Kateřina Cibulková, Šárka Zimová Dostálová


Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden pětidenní a čtyři čtyřdenní setkání. Začátek prvního dne čtyřdenního setkání je ve 12 hodin, závěr posledního dne cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 24 000 Kč/rok (180 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy(motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání (i započaté) a přijímací pohovor

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu:podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu, závěrečná písemná práce na cca 10 stran (popsaná zkušenost s technikou, případně kazuistika), kolokvium, obhajoba formou prezentace se sebereflexí

Cílová skupina: výcvik je prioritně určen pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své odborné praxi. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v pedagogické, sociální, zdravotnické, psychologické nebo umělecké oblasti.


PŘIHLÁŠKA

ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Tříletý navazující výcvik akreditovaný MŠMT a garantovaný ČAA (615 hodin)

Tříletý navazující Eko Arteterapeutický výcvik rozšiřuje kompetence arteterapeuta o ekopsychologickou a transpersonální oblast a principy psychosociálního poradenství. Profesionalizuje inovativní umělecko-ekologicko-terapeutický směr, podporuje v zodpovědném přístupu ke klientovi.
Výcvikový program obsahuje teoretický rámec, ale také praktické nácviky dovedností, včetně videoanalýzy, která pomáhá reflektovat a analyzovat způsoby práce, zdroje či rizika při práci s klientem. Rozvíjí zdravou sebereflexi a nabízí okamžitou zpětnou vazbu v podmínkách tréninku. Program poskytuje hlubší úroveň znalostí technik, praktické využití získaných poznatků, zkušenost a informací v praxi.

Termíny výcviku: 19. – 22. května, 3. – 9. července, 15. – 18. září, 24. – 27. listopadu 2022
Přijímací pohovor: 27. 2. 2022 od 16 do cca 19 hodin, Belvedér

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Cílem výcviku je umět podpořit u klienta posílení psychické odezvy organismu na stresové a zátěžové situace, rozvíjet talenty a dispozice, vedoucí ke zdravé seberealizaci a nalezení smysluplnosti života.

Aplikovaná Eko Arteterapie pomáhá navázat hlubší vztah k životnímu prostředí a tím pádem i k sobě a schopnost zdravě reagovat na environmentální stres. Program probíhá za každého počasí, v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost vytvářet autorskou tvorbu přímo v přírodě, poznávat ji skrze smyslové prožitky. Stěžejní je vhodný výběr lokality, díky níž jsou ovlivněny individuální prožitky, tvorba i samotná terapie. Správně vybrané místo v krajině(les, louka, řeka, skály, rokle, ale i povětrnostní podmínky a počasí (déšť, vítr, slunce, mráz, sníh, mlha) významně umocňují projektivní obsah tvorby i samotnou intervenci. Dlouhodobým pobytem v přírodě, spojeným s intenzitou zážitků, dochází k zobrazování paralelních procesů v psychice, které se intenzivně nabízí ke zpracování. Diskomfort je v přírodě přirozenou součástí dlouhodobějšího pobytu a vystavení se mu, odhaluje podvědomé reakce osobnosti a kontakt s nevědomím, na které lze navázat další terapeutickou prací, včetně znalosti pozitiv i případných rizik. Ukazuje možnosti, jak proměnit reakce psychiky na krizové či zátěžové situace, zpracovat traumata či další psychické potíže. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je podpůrná komunikace nad výtvarným dílem a vzájemné sdílení.

Proces Eko Arteterapeutického přístupu 4 pilířů podle Jany Merhautové zohledňuje komplexnost práce s osobností i jeho psychickou odezvou. Jedná se o speciální techniky, které odkrývají prolínání vrstev osobnosti a jejich působení na psychiku, jednání a život člověka. Pomáhají tyto vrstvy integrovat. Z toho vyplývá, že zohledňují klientovu osobní zkušenost, zranění a traumata, včetně jeho podvědomých reakcí. Pracují rovněž s transgeneračním přenosem témat a vlivu rodového příběhu na osobní život, zabývají se fungováním psychiky, celkovou dynamikou osobnosti, tělesnou a emoční pamětí, obrannými mechanismy, komplexy a sociálně emočními sítěmi. Stejně důležitou součástí těchto vrstev je spojení s Duší i její archaickou zkušeností, podpora zvyšování spirituální úrovně jedince, smysluplnosti života a zralosti osobnosti.

Lektorský tým:
odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová
Lektoři: Mgr. Jana Merhautová, PhDr. Andrea Hlubučková, PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., PhDr. Jan Benda, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Mgr. Pavla Štěpničková. Bc. Adam Kyprý

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 25 000 Kč/rok (205 hodin, 122 kč/hod.), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy (motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání humanitního směru(i započaté) a přijímací pohovor. Podmínkou k přijetí je vysokoškolské vzdělání, absolvování minimálně dvouletého arteterapeutického kurzu či výcviku (akreditovaného či garantovaného ČAA).Absolventi dvouletého programu Základy EkoArteterapie či EkoArtefiletiky

Přijímací řízení: poplatek 1 000 Kč

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu, sebereflexe 3-5 stran, písemná závěrečná práce (30-40 stran volitelného tématu) a obhajoba v závěrečném kolokviu, sestavení plánu arteterapeutického sezení.

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky).

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY


TRÉNINK MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ

Celkový počet míst: 12
Počet volných míst: 0

PŘIHLÁŠKA
Počet volných míst: 5

 

 

TRÉNINK MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ

Dvouleté tréninkové vzdělávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Cílem kurzu je posílit manažerské kompetence, podpořit rozvoj osobnosti vedoucího pracovníka, rozvíjet jeho strategické myšlení, zodpovědný postoj i schopnost být přirozenou autoritou. V rámci tréninku dovedností manažera pracujeme s efektivními nástroji vedení týmu v kontextu legislativních požadavků na sociální služby. Zabýváme se motivací zaměstnanců, prací s časem i zásadami účinné komunikace. Specializovaný trénink probíhá prostřednictvím řady náročných modelových situací, videoanalýzou i diskomfortními podmínkami, připravující vedoucího pracovníka na krizové a zátěžové situace a schopnost v nich obstát. Základním pilířem tréninku je obstát v roli manažera, zvnitřnit důslednost svého jednání a propojovat cíle organizace s dovednostmi pracovníků.

Místo setkávání: Belvedér, Labská Stráň
Cena: 26ti hodinový blok 6 240 Kč/osoba
4 bloky v kalendářním roce, celkem 8 bloků
Termíny: 20. – 23. února, 1. – 4. května, 22. – 25. srpna, 13. – 16. listopadu 2023

Způsob práce: řada náročných modelových situací a jejich rozbor, videoanalýza práce vedoucího pracovníka z pracovního prostředí autentických situací, trénink odolnosti v přírodě a propojení s krizovými a zátěžovými situacemi v organizaci, eko arte techniky, interaktivní přístup, podpora sebereflexe, empatie a kreativity.

Přečtěte si tématický plán

TÉMATICKÝ PLÁN:

1. NÁZEV PROGRAMU: OSOBNOST VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA
52 hodin (dva bloky: 20-23.2.2023 a 1.-4.5.2023)

ANOTACE:
Program je zaměřený na rozvoj osobnostních předpokladů vedoucího pracovníka v sociálních organizacích v oblasti manažerských dovedností. Cílem kurzu je propojit osobnostní předpoklady např. schopnost být přirozenou autoritou, posílit emocionální a mentální stabilitu, umět se prosadit, být důsledný i uplatňovat empatii. Součástí kurzu je i praktický nácvik komunikačních dovedností, a to i v krizových či zátěžových situacích. Kurz pomáhá zvládnout zdravou sebereflexi, podporuje objektivitu a nadhled.

TÉMATA MODULU:
ÚVOD DO KOMPETENCÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, OSOBNOST VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, PSYCHICKÁ A FYZICKÁ ODOLNOST VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, VIZE A MODERNÍ TRENDY, ETIKA A MORÁLKA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ.

2. NÁZEV PROGRAMU: PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA
52 hodin (dva bloky: 22.-25.8.2023 a 13.-16.11.2023)

ANOTACE:
Program je zaměřený na rozvoj profesionální komunikace v sociálních službách. Kurz je koncipován jako trénink komunikačních dovedností, včetně uchopení principů verbální a neverbální komunikace. Součástí tréninku je i zaměření se na aktivní naslouchání a schopnost dávat a přijímat kritiku. Cílem programu je naučit se využívat komunikaci jako efektivní profesionální nástroj při řízení sociálních služeb, včetně zaměření se na řešení konfliktních či krizových situací. Kurz posiluje komunikační kompetence vedoucího pracovníka, podporuje jeho schopnost konstruktivně vyjednávat, hodnotit i dávat zpětnou vazbu. Kurz pomáhá odhalit neverbální řeč těla a podpořit jeho odezvu při emočně vypjatých situacích. Účastníky kurzu také čekají techniky přiměřeného sebeprosazení, asertivní vyjednávání i vhodné kladení otázek a verbalizování emocí.

TÉMATA MODULU:
ÚVOD DO PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE, TRANSAKČNÍ ANALÝZA V KOMUNIKACI, EMOČNĚ NÁROČNÉ SITUACE V KOMUNIKACI, ASERTIVNÍ KOMUNIKACE, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KOMUNIKACI, KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, SPECIFIKA KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA PŘI VEDENÍ PORAD.

3. NÁZEV PROGRAMU: VEDENÍ A NÁSTROJE ŘÍZENÍ
52 hodin (dva bloky: únor 2024 a květen 2024)

ANOTACE:
Cílem programu je podpořit vedoucí pracovníky v sociálních organizacích v jejich profesních kompetencích, trénovat dovednosti s tím spojené a posílit jejich sebedůvěru v roli vedoucího pracovníka. Programu je zaměřen na jednotlivá témata, spojená s nástroji řízení například motivace členů týmu, zpětná vazba, kontrolní činnost a hodnocení zaměstnanců. Kurz nabízí propojení teoretické základny s praktickými nácviky profesních dovedností i podporou osobnostních předpokladů pro výkon profese jako např. umět se rozhodnout, prosadit se, být důsledný, emocionálně i mentálně stabilní, získat nadhled, neuplatňovat moc, zvládat sebereflexi, práci s hranicemi, umět naslouchat, být objektivní, empatický, mít zájem o rozvoj a učení, přijímat a podporovat změny, zvládat krize na pracovišti.

TÉMATA MODULU:
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, STYLY ŘÍZENÍ, VEDOUCÍ PRACOVNÍK A ROZHODOVÁNÍ, KONTROLNÍ ČINNOST, CÍLE A DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK (psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání), HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (pracovní hodnocení), ZPĚTNÁ VAZBA.

4. NÁZEV PROGRAMU: PRÁCE S TÝMEM A MOTIVACE
26 hodin (jeden blok: srpen 2024)

ANOTACE:
Vzdělávací program umožňuje vedoucím pracovníkům zorientovat se v zásadách práce s týmem, pochopit jeho charakter i podmínky pro správné fungování týmu. V praktických nácvicích pomáhá rozpoznat charakteristické vlastnosti jednotlivých rolí v týmu a jejich využití v týmové spolupráci. Kurz se věnuje i prvkům komunikačních strategií tak, aby pomáhaly kultivovat vztahy na pracovišti a stabilitu v týmu. Skrze interaktivní formu výuky podporuje sebereflexi vedoucího pracovníka, učí ho rozvíjet své talenty a nebát se konfrontací. Kurz přináší řadu modelových situací, ve kterých si mohou vedoucí pracovníci vyzkoušet řešit konfliktní situace, nastavit funkčních pravidla i rozšířit formy motivace.

TÉMATA MODULU:
CHARAKTER TÝMU, VZTAHY NA PRACOVIŠTI, MOTIVACE, DEMOTIVACE.

5. NÁZEV PROGRAMU: TIME MANAGEMENT
26 hodin (jeden blok: listopad 2024)

ANOTACE:
Kurz je koncipován jako tréninkový nástroj pro vedoucí pracovníky, kteří se potřebují naučit efektivně pracovat s časem a poznat jeho benefity. Podrobněji se věnuje tématům, související s plánováním, prioritizací, analýzou stráveného času i jeho monitorováním, kontrolou a zásadami time managementu v praxi. Kurz zároveň poskytuje možnost zabývat se důsledky nevyváženosti pracovního a soukromého života, poskytne informace, jak snadněji zvládat pracovní zátěž, související s časovým stresem. Definuje multitasking a efektivitu práce i jeho případnou škodlivost. Poskytne návodné situace, jak se na práci lépe soustředit a nenechat se rušit vnějšími aktivitami a nepodléhat pokušení dělat více věcí najednou. Kurz se věnuje také prokrastinací, jejími příčinami, důsledky i podpoře základní péče o duševní hygienu.

TÉMATA MODULU:
ŘÍZENÍ ČASU, MULTITASKING, PROKRASTINACE, BENEFITY TIME MANAGEMENTU

Celkový počet míst: 20
Počet volných míst: 0

Akreditované vzdělávání MŠMT
 • Úvod do Artefiletiky – s prvky Eko Artefiletiky
  8 vyučovacích hodin

 • Úvod do Artefiletiky – Eko Artefiletiky
  40 vyučovacích hodin

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV
 • Prevence syndromu vyhoření
  (A2020/0421-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů
  (A2018/0381-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Prevence syndromu vyhoření
  (2018/0382-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Komunikační dovednosti
  (A2020/0424-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Tvorba individuálního plánu
  (A2020/0423-SP/PC) – 8 vyučovacích hodin

 • Individuální plánování
  (A2020/0418-SP/PC) – 24 vyučovacích hodin

 • Vzdělávání ve standardech kvality
  (A2020/04120-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Supervize v sociálních službách
  (A2020/0419-SP/PC/VP) – 16 vyučovacích hodin

 • Úvod do týmové spolupráce
  (A2020/0422-SP/PC/VP) – 8 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence I.
  (A2018/0794-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Krizová a psychosociální intervence II.
  (A2018/0795-SP/PC/VP) – 50 vyučovacích hodin

 • Kompetence vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka
  (A2019/0602-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Vedení týmu – motivace, krize a změny
  (A2019/0603-SP/VP) – 24 vyučovacích hodin

 • Profesní rozvoj pracovníků – Plány profesního rozvoje
  (A2019/0604-SP/PC/VP) – 24 vyučovacích hodin