SUPERVIZE

Odborná pomoc a podpora pro profesionály pomáhajících profesí, kteří se učí reflektovat své jednání, získávat zpětnou vazbu, podporu i náhled na konkrétní pracovní situace. Supervize pomáhá snížit dopad negativního působení nadměrné psychické zátěže na jednotlivce, předchází syndromu vyhoření a je účinnou pomocí ve zvládání profesních kompetencí. V průběhu supervize dochází k rozboru konkrétních pracovních situací v bezpečné atmosféře a ke hledání a rozpoznávání nových či skrytých možností způsobů řešení. Supervizi poskytuji individuální, skupinovou, týmovou, managerů, oborovou, krizovou, supervizi praxe, supervizi organizace a výjezdní. Novinkou je uplatnění metody Eko Art v supervizi.

Specializuji se na poskytování komplexní supervize organizace sociálních služeb, výjezdní supervize a metodu Eko Art v supervizi.

Supervize organizace

Probíhá v rámci celého organizačního systému. Důležitou roli hraje organizační struktura, potřeby a kultura organizace a dojednaná zakázka. Je nástrojem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zajišťuje podporu a zpětnou vazbu zaměstnanců, prvky učení a rozvoje v souladu s cíli a posláním organizace. Supervizi organizace zaměřuji na podporu organizačních procesů. Při supervizní práci využívám kreativní techniky, vč. videoanalýzy (lze vidět věci, kterých si běžně pracovníci v reálném čase a pracovním procesu nevšimnou, je to důležitá zpětná vazba často využívaná při tvorbě individuálního plánu uživatelů služeb obzvláště u obtížně komunikujících uživatelů).

Supervize výjezdní

Pracovníci mají možnost vycestovat na jeden nebo více dní mimo svá pracoviště. Výhodou je změna prostředí, větší klid na supervizní práci i větší prostor pro sebe. Při výjezdní supervizi se většinou využívá zážitková forma práce. Pracuji i s metodou Eko Art v supervizi. Ta přináší možnost supervizně pracovat v přírodě a vyjádřit se skrze krajinu. Pracovníci zažijí sebe v přírodě v různých situacích a můžou cíleně vnímat své reakce, instinkty, emoce. Používám techniku “Krajina – projekční plátno”, což dokáže pracovníky rychle spojit s náhledem na sebe skrze vyhodnocení situací v přírodním terénu. Výsledkem bývá větší schopnost sebereflexe, větší ochota ke změně, rozvoj tvořivosti, týmová spolupráce a posílení osobnostních předpokladů v náročných profesních situacích. Výstupy a zpětná vazba mívají trvalejší charakter a více ovlivňuje vzájemné týmové a sociální vztahy.

Eko Art supervize

Princip Eko Art rozvíjí kreativitu a prohlubuje schopnost vyjádřit se jinými výrazovými prostředky než verbálními a racionálními. Využívá kreativní techniky např. jednoduché metafory, práci s pomůckami a jejich symbolikou, focusing, mentální mapování, hraní rolí, výtvarné sebevyjádření v přírodě. Krajina poskytuje symbolický náhled na různé profesní situace a hodnoty.
Výsledkem bývá větší schopnost sebereflexe, ochota ke změně, rozvoj tvořivosti, lepší týmová spolupráce a posílení osobnostních předpokladů v náročných profesních situacích. Slouží jako psychohygiena i prevence syndromu vyhoření.
K profesní cílové skupině patří pracovníci pomáhajících profesí, sociální pracovníci, pracovníci sociálních a zdravotnických organizací, pedagogičtí pracovníci, psychologové, psychoterapeuti, studenti, ale také týmy i celé organizace.

Outdoor supervize

Jedinečná možnost zažít supervizi netradičním způsobem v přírodě, v denních I nočních hodinách a náročném terénu. Zrcadlení supervizních témat probíhá skrze vytvoření projekčního plátna místní krajinou. Používaná metoda Eko Art dokáže jasně zobrazit situaci, ukázat možnosti řešení i najít přirozené zdroje podpory. Silnými zážitky v přírodě se u pracovníků zvyšuje odolnost proti zátěži, větší flexibilita, schopnost spolupráce a umění zodpovědně se rozhodnout.