SUPERVIZE

Odborná pomoc a podpora pro profesionály pomáhajících profesí, kteří se učí reflektovat své jednání, získávat zpětnou vazbu, podporu i náhled na konkrétní pracovní situace. Supervize pomáhá snížit dopad negativního působení nadměrné psychické zátěže na jednotlivce, předchází syndromu vyhoření a je účinnou pomocí ve zvládání profesních kompetencí. V průběhu supervize dochází k rozboru konkrétních pracovních situací v bezpečné atmosféře a ke hledání a rozpoznávání nových či skrytých možností způsobů řešení. Supervizi rovněž poskytuji jako akreditovaný program MPSV v rámci povinného 24 hodinového vzdělávání v sociálních službách.

Specializuji se na poskytování komplexní supervize organizace sociálních služeb, výjezdní supervize a metodu Eko Art v supervizi.

Supervize organizace

Je vhodná všude tam, kde chtějí vedoucí manažeři organizace získat zpětnou vazbu na komplexní fungování systému. Cílem je proces růstu a učení v rámci celé organizace. Důležitou roli hraje organizační struktura, potřeby a kultura organizace i dojednaná zakázka. Je nástrojem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zajišťuje podporu a zpětnou vazbu zaměstnanců, prvky učení a rozvoje v souladu s cíli a posláním organizace. Supervizi organizace zaměřuji na podporu organizačních procesů i psychologickou podporu zaměstnanců. Při supervizní práci využívám interaktivní přístup, zážitkové techniky, případně diagnosticko-analytické nástroje. 

Mezi ně patří například diagnostika organizace, včetně SWOT analýzy, videoanalýzu přímé práce s klientem nebo týmových porad (lze vidět věci, kterých si běžně pracovníci v reálném čase a pracovním procesu nevšimnou, je to důležitá zpětná vazba často využívaná při tvorbě individuálního plánu uživatelů služeb obzvláště u obtížně komunikujících uživatelů nebo při zvyšování manažerských kompetencí). Ze supervize organizace vznikají doporučení směrem k organizačním procesům tak, aby nenarušovala bezpečí a etiku supervize.

Organizační uspořádání supervize organizace:

Uspořádání jednotlivých skupin vyplývá z organizační struktury a potřeb organizace tak, aby byla pokryta účast pracovníků, na všech úrovních organizace. Z vyjednávání se zadavatelem vyplývají specifické potřeby, které jsou základním klíčem k dojednání formy i obsahu supervize. Většinou se nabízí mnoho z témat: obnova supervize v organizaci, psychologická podpora pro pracovníky při náročných či krizových situacích, jako prevence syndromu vyhoření nebo jako nástroj učení. Zároveň může sloužit jako motivační prvek při kvalitativním rozvoji organizace, především zvýšení její kultury, humanizace či větší profesionalizace. Pomáhá lépe ukotvit týmovou spolupráci napříč organizací, ujasnit role a kompetence.

Formy supervize:

Vychází z organizační struktury a přesného zadání zadavatele. Může se jednat o supervizi týmovou (s vedoucím pracovníkem i bez něj), supervizi manažerského týmu, týmu koordinátorů standardů kvality, skupinovou supervizi (pro pracovníky napříč celou organizací dle organizační struktury (přispívá k propojení komunikace a spolupráce pracovních  rolí v organizaci), oborovou (pro pracovníky stejného oboru např. sociální pracovníci, zdravotníci), individuální supervizi (v případě potřeby pro řídící pracovníky ve vrcholném managementu nebo v krizové situaci pracovníka)

Obsah supervize:

Psychická podpora pracovníků: prevence syndromu vyhoření, rozvoj profesionálních kompetencí pracovníků, včetně jejich motivace ke změnám, rozvoj sebereflexe pracovníků, včetně komunikačních dovedností, schopnost týmové spolupráce.

Kreativní techniky v supervizi: projektivní techniky, například sociogram, barevné kartičky, sada koláží apod. (díky nimž je možné lépe uchopit některá neuvědomovaná témata, pochopit propojení příčiny a následku nebo zvýšit sebereflexi).

Autorská tvorba, například malba, koláže, land art apod. (sebevyjádření beze slov poskytuje možnost emočního zážitku, najít jiný úhel pohledu, rozvinout fantazii a posílit reflektivní dialog.

Videoanalýza (v případě potřeby, při řešení krizových situací uživatele, či jako pomoc při tvorbě individuálních plánů, realizaci porad apod.).  

Supervize organizačních procesů: reflexe a rozvoj kvality poskytovaných služeb v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, reflexe pracovních postupů a dalších odborných činností, organizační kultury a podpora vzdělávacího aspektu supervize (rozvoj vědomostí a dovedností v problematice sociálních služeb a kvality).

Diagnostika organizace (v případě potřeby, či požadavků, je možné se analyticky zaměřit na aktuální stav organizace, týmu či procesu v organizaci, včetně SWOT analýzy).          

Supervize praxe je zaměřená na přímé pozorování organizačních procesů v praxi, zpětná vazba na fungování organizace.

 

Supervize výjezdní

Je užitečná k dlouhodobější a hlubší práci s pracovníky. Zaměstnanci mají možnost vycestovat na jeden nebo více dní mimo svá pracoviště. Výhodou je více času na jednotlivá témata, ucelený způsob supervizní práce, bližší kontakt se spolupracovníky, změna prostředí, nerušený klid na supervizní práci i větší prostor pro individuální přístup. Při výjezdní supervizi se většinou využívá zážitková forma práce a kreativní techniky či pomůcky. Výjezdní supervize mívá konkrétní výstupy v podobě společně domluvených dílčích či finálních pravidel, dokumentů, dohod apod.

Předpokladem je jasně stanovená zakázka, participace většiny pracovníků daného týmu či profesních skupin napříč organizací. Při výjezdní supervizi je možné se věnovat duševní hygieně, psychorelaxačním tématům, ale také organizačním procesům například individuálnímu plánování, krizovým plánům, aktualizaci standardů kvality, rekonstrukci webových stánek, kultuře organizace, videoanalýzy či nácvikům profesionálního jednání.

Eko Art Supervize

Je vhodná pro zaměstnance, kteří potřebují změnit způsob myšlení, otevřít se kreativitě, prohloubit komunikační dovednosti, umět se vyjádřit i jinými výrazovými prostředky než verbálními a racionálními. Využívá tvořivost a lehkost díky mnohým arte technikám, např. jednoduché metafory, práci s pomůckami a jejich symbolikou, focusing, mentální mapování, hraní rolí, výtvarné sebevyjádření v přírodě.

Eko Art supervize probíhá v přírodě, často v denních i nočních hodinách a poskytuje prostor pro nevšední zážitky, utužení vzájemných týmových vztahů, podporu v náročných či zátěžových situacích, ale i zvýšení sebehodnoty a posunutí osobních limitů.

Pobyt v prostředí Národního parku České Švýcarsko má nezapomenutelnou atmosféru, její divoká krajina zanechává silnou psychologickou stopu a prohlubuje emocionální vztahovost. Tvořivé techniky v přírodě umožňují symbolický náhled na různé profesní situace a hodnoty. Nenásilná sebereflektivní práce posiluje ochotu ke změně, rozvíjí tvořivosti, upevňuje týmovou spolupráci.  

Slouží jako psychohygiena i prevence syndromu vyhoření. Dokáže posílit osobnostní předpoklady v náročných profesních situacích. K profesní cílové skupině patří pracovníci pomáhajících profesí, sociální pracovníci, pracovníci sociálních a zdravotnických organizací, pedagogičtí pracovníci, psychologové, psychoterapeuti, studenti, ale také týmy i celé organizace.

Outdoor Supervize

Odráží prvky teambuildingu s přesahem do psychologického rozboru a jeho využitelnosti na pracovišti v běžných týmových či organizačních situacích. Outdoorová supervize poskytuje jedinečnou možnost zažít supervizi netradičním způsobem v přírodě, v denních i nočních hodinách, náročném terénu i proměnlivosti počasí. Poskytuje zpětnou vazbu na práci v krizi, posiluje spolupráci a otevírá témata, důležitá ke zpracování taka, aby se s z nich nestala časovaná mina. Pomáhá pojmenovávat popřené nebo vytěsněné konflikty, učí trpělivosti a etickému přístupu. Dodává odvahu, posouvá limity, učí spolupráci a vzájemné toleranci. Samozřejmě je to dlouhodobější proces, ale vzhledem k časovému komfortu jsou výsledky trvalého charakteru.

Supervizní témata jsou kromě slovního vyjádření tvořivě ztvárněna beze slov, za pomoci různých projekčních technik. Úspěšná je technika „Zrcadlení krajiny“, která dokáže z dobře zvoleného charakteru krajiny (louky, voda, les, skály, vyhlídky či rokle) poskytnout velké množství informací k charakteru týmu či tématu díky svému obrovskému projekčnímu potenciálu.  

Používaná metoda Eko Art dokáže jasně zobrazit situaci, ukázat možnosti řešení i najít přirozené zdroje podpory. Silnými zážitky v přírodě se u pracovníků zvyšuje odolnost proti zátěži, větší flexibilita, odpovědnost a schopnost aktuálně se rozhodnout.