VÝCVIKY

Výcviky jsou koncipovány jako dlouhodobější trénink profesních dovedností. Důraz klademe na odbornost, komplexnost, teoretické ukotvení oboru, sebezkušenost, tréninky odborných dovedností, vlastní praxi, metodické vedení i supervizní podporu. S ohledem na novelu zákona o pedagogických pracovních nás MŠMT informovalo, že již nadále není zákonná povinnost akreditovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a tudíž nadále již nebude akreditace udělovat. Výcvikové programy jsou garantovány Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem.

PŘIPRAVOVANÉ VÝCVIKY


Komplexní pětiletý výcvik
PŘIHLÁŠKA

ARTETERAPIE – EKO ARTETERAPIE

Komplexní pětiletý výcvik (1050 výukových hodin), garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem.

Eko Arteterapie je inovativní psychoterapeutický směr, zaměřený na umělecký způsob sebevyjádření, analytickou práci s psychikou, v propojení s technikami aplikované ekopsychologie. Propojuje hlubinnou arteterapii, aplikovanou ekopsychologii a transpersonální přístup, zabývá se jejím harmonizačním vlivem na psychiku. Probíhá za každého počasí, v každém ročním období, v denních i nočních hodinách. Výtvarným ateliérem se stává krajina, jejímž prostřednictvím dochází k zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky. Svou roli hraje také systematická práce s 54 smysly podle konceptu Dr. Cohena, rozšiřující emocionální, tělesnou, fyzickou i hormonální citlivost. Eko arteterapeutický přístup pomáhá lidem s psychickými potížemi pochopit jejich příčiny, rekonstruovat psychickou odezvu na zátěžové situace, traumata a krize a přenést pozitivní zkušenost do běžného života. Poskytuje prevenci před psychickým kolapsem a podporuje smysluplnost života. Pracuje s osobními zkušenostmi jedince, hluboce uloženými dědičnými informacemi, jedinečností vlastní identity, ale také s rozvojem talentů, schopností a aktivací spirituální úrovně života. Integrace těchto principů pomáhá v mnohovrstevnatém systému osobnosti nalézt rovnováhu v psychice. Nová podoba výcviku reaguje na evropské standardy arteterapeutického vzdělávání. Rozsah výcviku je 1050 hodin, proběhne v průběhu pěti let. První ročník bude věnován sebezkušenosti v artefiletickém (eko artefiletickém) a arteterapeutickém (eko arteterapeutickém) přístupu a vlastní sebereflexi. Ve druhém roce přibude teoretický a didaktický základ oboru (kontinuálně pokračuje až do pátého ročníku), náslechová artefiletická praxe a trénink reflektivního dialogu individuální i skupinové práce. Třetí ročník vede již k získávání odborných kompetencí v pomáhající profesi. Studentům je kontinuálně poskytováno metodické vedení a supervize při sestavování a realizaci vlastních intervencí, fileticky zaměřené arteterapie (bezpečné techniky v arteterapii). Čtvrtý ročník vede k získávání a prohlubování arteterapeutických a ekopsychologických dovedností, nácvikům terapeutického rozhovoru, video analýze a základní krizové intervenci.  Rovněž je realizována náslechová eko arteterapeutická praxe. V pátém ročníku je studentům kontinuálně poskytováno metodické vedení a supervize při vlastní arteterapeutické praxi.

Komplexní pětiletý výcvik obsahuje 1050 výukových hodin.

Předpokládaný začátek: květen 2024
Termíny:
23.-26.5.2024
2.-7.7.2024
5.-8.9.2024
14.-17.11.2024
Cena školného 35 000 Kč/rok včetně výtvarného materiálu.

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO POHOVORU
6.4.2024 od 10 hodin, místo Belvedér, Labská Stráň, Děčín.
Poplatek 1000 Kč.
Začátek výcviku může být ovlivněn počtem přihlášených mužů, bez kterých nemůžeme výcvik otevřít. 
PŘIHLAŠOVAT SE DO VÝCVIKU UŽ MOHOU POUZE MUŽI, A TO DO 20.6.2024.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Výcvik Eko Arteterapie umožňuje sebezkušenostní zážitkovou formu učení, propojenou s teoretickým základem a rozvojem osobních i profesních kompetencí. Je zdrojem velkého množství umělecko-projektivních technik s analytickým přístupem. Vychází ze základů Arteterapie, která se zabývá intuitivním výtvarným sebevyjádřením skrze barvy, symboly, dynamiku, a to například malováním, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií, dále se zabývající jejich významy.

Nástroj Eko Arteterapie přináší možnost přirozenou cestou snadněji zahlédnout podvědomé fungování osobnosti. Přináší informace a kontakt s nevědomím. Ukazuje možnosti, jak proměnit reakce psychiky na krizové či zátěžové situace.Nabízí možnost autenticky tvořit přímo v přírodě a získávat nové zkušenosti. Pracuje s asistovaným vystavením se diskomfortu a změnou reakcí na něj i dalšími komplexními vlivy přírody na člověka jako je správné načasování, konkrétní místo v krajině(rokle, les, louka, divoká řeka, skály), podmínky (zima, déšť, vítr, tma, slunce), ale také zkušenost zůstat o samotě sami se sebou, významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii.

Vztah k přírodě a schopnost vnímat ji skrze některé z 54 smyslů/citlivostí člověka zároveň otevírá hlubokou intuici a pud sebezáchovy. Spirituální úroveň přírody doplňuje prázdná místa v člověku, spojuje ho s Duší a hlubokou smysluplností zdravého fungování v tomto světě.

Lektorský tým:
Odborný garant: PhDr. Helena Strnadlová
Lektoři: Mgr. Jana Merhautová, Bc. Adam Kyprý
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Ing. Marie Lhotová, Bc. Kateřina Cibulková, Bc. Šárka Ludmila Podrábská, PhDr. Andrea Hlubučková, PhDr. Jan Benda, Ph.D., Mgr. Pavla Štěpničková

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden šestidenní a pět čtyřdenních setkání. Začátek prvního dne čtyřdenního (i šestidenního) setkání je ve 12 hodin, závěr posledního dne cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 35 000 Kč/rok (200 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a přílohy (motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je VŠ vzdělání humanitního směru (i započaté) a přijímací pohovor.

Přijímací řízení čítá poplatek 1000 Kč. Začátek výcviku může být ovlivněn počtem přihlášených mužů, bez kterých nemůžeme výcvik otevřít.
V současné době převažují ženy 🙂

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80% aktivní účast v programu, za každý ročník sebereflektivní závěrečná práce (1. a 2. rok ročník sebereflexe, týkající se zkušeností a rozvoje kompetencí z výcviku 5 normostran, 3. a 4. ročník 10 normostran), řádně splněné a odevzdané domácí zadání, splněná náslechová praxe, splněná vlastní praxe a supervize. Dále v 5. ročníku splněná písemná závěrečná práce (30-40 normostran: teoretický úvod do tématu práce, praktická část obsahuje plán a realizaci minimálně tří arteterapeutických intervencí, jejich reflexi, sebereflexi, včetně navržení další terapeutické práce a obhajoba v závěrečném kolokviu.

Cílová skupina: široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty, speciální pedagogy, sociální pracovníky apod).

STRUKTURA VÝCVIKU EKO ARTETERAPIE
V rámci výcviku probíhají tyto bloky s časovou dotací: 
Jedno šestidenní setkání 52 hodin (8+9+9+9+9+8)
Čtyři čtyřdenní setkání 34 hodin (8+9+9+8)
Celkem hodin: 1050 hodin

První ročník obsahuje sebezkušenost (158 hodin) a teorii (30 hodin), celkem v rozsahu 188 hodin/rok
Druhý ročník obsahuje sebezkušenost (150 hodin), teorii (30 hodin) náslechovou praxi (8 hodin), celkem 188 hodin/rok
Třetí ročník obsahuje sebezkušenost (74 hodin), teorii (40 hodin), metodickou podporu (40 hodin), supervizi (34 hodin), celkem v rozsahu 188 hodin/rok + 36 hodin vlastní praxe
Čtvrtý ročník obsahuje sebezkušenost (109 hodin), teorii (30 hodin), nácviky terapeutického rozhovoru, včetně rozboru, videoanalýzu (24 hodin), 25 hodin náslechové praxe, celkem v rozsahu 188 hodin/rok + 36 hodin vlastní praxe
Pátý ročník obsahuje sebezkušenost (70 hodin), teorii (40 hodin), nácviky terapeutického rozhovoru, včetně rozboru, videoanalýzu (24 hodin), metodickou podporu (20 hodin), supervizi (34 hodin), celkem v rozsahu 188 hodin/rok + 38 hodin vlastní praxe (vlastní praxe k závěrečným zkouškám se bude realizovat v období šesti měsíců od ukončení 5. ročníku, minimálně 1x za 14 dní). V tomto období zároveň bude probíhat i supervize.


Komplexní tříletý výcvik
PŘIHLÁŠKA

ARTEFILETIKA – EKO ARTEFILETIKA

Komplexní tříletý výcvik (600 výukových hodin), garantovaný Českou arteterapeutickou asociací a Eko Art Therapy Institutem

Eko Artefiletika propojuje artefiletiku s aplikovanou ekopsychologií. Je zaměřena na přímou smyslovou zkušenost a zážitkovou tvorbu v přírodě, podporuje rozvoj osobnosti tvořivou cestou. Pobytem v přírodě, působením vlivu počasí a živlů, střídáním denní i noční doby, dochází k silnějšímu vnímání krajiny a přináší autentický záznam uměleckou tvorbou (malováním barvami nebo dostupnými přírodninami, psaním, modelováním, socháním, prací se dřevem, kamenem, landartem, fotografií). Vzniká tak prostor pro intuitivní vyjádření, přirozené učení aposílení vlastnísmyslovécitlivosti. Cílená práce s některými z 54 smyslů podle Dr. Cohena otevírá sebeempatii i větší senzitivitu vůči životnímu prostředí. Posiluje vztah k přírodě i schopnost se v ní zdravě pohybovat. Aplikovaná Eko Artefiletika rozvíjí kreativitu skrze umělecké výrazové prostředky, podporuje samostatnost, kompetence, sociální vztahy a vazby, kultivuje komunikaci, otevírá vzájemné sdílení v bezpečném prostoru.Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní dialog nad výtvarným dílem a nehodnotící přístup k tvorbě.

Nová podoba výcviku se skládá ze tří částí: první rok je věnovaný sebezkušenosti v artefiletickém (eko artefiletickém) přístupu a sebereflexi. Ve druhém roce přibude teoretický a didaktický základ oboru, náslechová praxe a trénink reflektivního dialogu individuální i skupinové práci. Třetí ročník již vede k získávání odborných kompetencí v přímé pedagogické nebo sociální praxi. Studentům je kontinuálně poskytováno metodické vedení při sestavování a realizaci vlastních projektů, včetně supervize.

Komplexní tříletý výcvik obsahuje 600 výukových hodin.

Předpokládaný začátek: květen 2024
Termíny:
23.-26.5.2024
2.-7.7.2024
5.-8.9.2024
14.-17.11.2024
Cena školného 35 000 Kč/rok včetně výtvarného materiálu.

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO POHOVORU 6.4.2024 od 10 hodin, místo Belvedér, Labská Stráň, Děčín.
Poplatek 1000 Kč.
Začátek výcviku může být ovlivněn počtem přihlášených mužů, bez kterých nemůžeme výcvik otevřít. 

PŘIHLAŠOVAT SE DO VÝCVIKU UŽ MOHOU POUZE MUŽI, A TO DO 20.6.2024.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je možné ji využívat ve volnočasových aktivitách, při práci s dětmi například ve výtvarné, hudební občanské výchově nebo edukaci zdravého životního stylu, při environmentálních aktivitách, v psychologických či seberozvojových tématech, ale také v programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů nebo v psychosociální oblasti. Uplatnitelná je také v sociálních službách.

Lektorský tým:
Odborný garant: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Lektoři: Bc. Adam Kyprý, Mgr. Jana Merhautová
Hostující lektoři: PhDr. Jan Krajhanzl PhD., PhDr. Ing. Marie Lhotová,
Bc. Kateřina Cibulková, Bc. Šárka Zimová Dostálová

Termíny se poskytují na jeden rok dopředu. S frekventanty výcviku je sepsána smlouva.
V jednom roce probíhá jeden šestidenní a čtyři čtyřdenní setkání. Začátek prvního dne čtyřdenního setkání je ve 12 hodin, závěr posledního dne cca v 16 hodin.

Místo konání: rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

Cena školného: 35 000 Kč/rok (188 hodin), včetně výtvarného materiálu

Výběr do výcviku: zaslání vyplněného formuláře přihlášky a příloh(motivační dopis a profesní životopis), podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pedagogického nebo sociálního zaměření a přijímací pohovor.

Přijímací řízení je zpoplatněno částkou 1000 Kč.

Předpokládaný termín zahájení výcviku je květen 2024.

Zakončení výcvikového programu: podmínkou k úspěšnému ukončení výcviku je 80%účast v programu, absolvování náslechové eko artefiletické praxe, přímá pedagogická nebo sociální praxe, sestavení a realizace projektového týdne (případně víkendového programu pá-ne) v eko artefiletickém směru. Závěrečná písemná práce na 10 normostran (teoretický základ, odborná reflexe závěrečného projektu), kolokvium, obhajoba formou prezentace s písemnou  sebereflexí, týkající se zkušeností a rozvoje kompetencí z výcviku (5 normostran).

STRUKTURA VÝCVIKU EKO ARTEFILETIKA
V rámci výcviku probíhají tyto bloky s časovou dotací: 
Jedno šestidenní setkání 52 hodin (8+9+9+9+9+8)
Čtyři čtyřdenní setkání 34 hodin (8+9+9+8)
Celkem hodin: 600 hodin

První ročník obsahuje sebezkušenost (158 hodin) a teorii (30 hodin), celkem v rozsahu 188 hodin
Druhý ročník obsahuje sebezkušenost (150 hodin), teorii (30 hodin) náslechovou praxi (8 hodin), celkem 188 hodin
Třetí ročník obsahuje sebezkušenost (74 hodin), teorii (40 hodin), metodickou podporu (40 hodin), supervizi (34 hodin), celkem v rozsahu 188 hodin/rok + 36 hodin vlastní praxe

Celkový počet míst: 10
Počet volných míst: 5

 

 

PROBÍHAJÍCÍ VÝCVIKY